top of page
Senzory do auta jsou elektronická zařízení, která měří a monitorují různé parametry v autě. Tyto senzory poskytují data do řídicí jednotky vozu, která pak rozhoduje o optimálním řízení a ovládání vozu. V autech je mnoho různých typů senzorů, které monitorují následující oblasti:
  1. Senzory řízení motoru: Monitorujte stav a výkon motoru. Měří parametry, jako jsou otáčky motoru, poměr vzduchu a paliva, teplota a tlak.
  2. Senzory rychlosti vozidla: Měří rychlost vozu a pomáhají ovládat systém ABS a tempomat.
  3. výfukové plyny
  4. Brzdové senzory: Monitorují brzdění a pomáhají ovládat systém ABS.
  5. Snímače tlaku v pneumatikách: Monitorují tlak v pneumatikách a varují řidiče, pokud je tlak příliš nízký.
  6. Kolizní senzory: Monitorujte okolí vozu a pomocí automatického brzdění nebo varovných signálů pomáhají předcházet kolizím.
  7. Světelné senzory: Monitorují jas prostředí a ovládají světla vozu.
Tyto senzory hrají důležitou roli při monitorování a ovládání různých systémů v autě, čímž přispívají k bezpečnému a efektivnímu zážitku z jízdy. 
 
Thesnímač teploty nasávaného vzduchuje součást spalovacího motoru, která měří teplotu vzduchu vstupujícího do motoru. Informace poskytované snímačem jsou využívány řídicí jednotkou motoru k optimalizaci procesu míchání paliva a vzduchu v motoru.
Pokud je snímač teploty nasávaného vzduchu vadný nebo poskytuje nesprávné informace, může to mít za následek nepřesnou směs paliva se vzduchem, což může vést k horšímu výkonu motoru a zvýšené spotřebě paliva. V některých případech může vadný snímač také způsobit, že motor během provozu vůbec nenastartuje nebo běží nepravidelně.
Je proto důležité, aby snímač teploty nasávaného vzduchu fungoval správně a v případě potřeby jej vyměnil, aby byl zajištěn účinný a spolehlivý výkon motoru.
ABS senzory(Snímače protiblokovacího brzdového systému) se obecně dělí na dva typy:
  1. Indukční senzory ABS: Tyto senzory měří rychlost kola generováním elektromagnetického signálu. Cívka ve snímači generuje magnetické pole, které je přerušováno kovovým kroužkem na rotoru kola. Když se rotor kola začne otáčet, signál magnetického pole je přerušen prasklinami v kovovém kroužku, což senzoru oznamuje, že se kolo pohybuje.
  2. Senzory ABS s Hallovým efektem: Tyto senzory fungují podobně jako indukční senzory, ale ke generování signálu využívají Hallův efekt. Senzor generuje magnetické pole a měří, jak se pole odráží od speciálního kovového kroužku na rotoru kola. Hallův jev nastává, když materiálem prochází elektrický proud a vytváří magnetické pole, které je kolmé na tok proudu. Když je magnetické pole přerušeno reflexními plochami kovového kroužku, změní se tok proudu v senzoru a vytvoří signál, který počítači sdělí, že se kolo pohybuje.
Oba typy snímačů se používají k měření rychlosti kol, aby se zabránilo zablokování kol za jízdy, čímž se zlepšuje ovládání a bezpečnost vozidla.
TheSnímač polohy klikového hřídeleje elektronická součástka ve spalovacích motorech, která zjišťuje polohu klikového hřídele. Kliková hřídel je jednou z nejdůležitějších součástí motoru, protože převádí pohyb pístů na rotační pohyb. Snímač polohy klikového hřídele je obvykle namontován v blízkosti setrvačníku nebo rozvodového řemene a detekuje pohyb klikového hřídele snímáním rotujícího ozubeného kola nebo značky na klikovém hřídeli. Shromážděné informace jsou poté odeslány do řídicí jednotky motoru, která podle toho řídí vstřikování paliva a zapalování motoru. Vadný snímač polohy klikového hřídele může způsobit nepravidelný volnoběh, špatný výkon, zvýšenou spotřebu paliva a další problémy. 
TheSnímač polohy vačkového hřídele(také nazývaný "snímač polohy vačkového hřídele") je snímač ve spalovacím motoru, který zjišťuje polohu vačkového hřídele. Vačkový hřídel je hřídel v motoru, která otevírá a zavírá ventily, aby vpustila směs vzduchu a paliva do válců a vytlačila výfukové plyny.
Snímač polohy vačkového hřídele zjišťuje polohu vačkového hřídele a odesílá tuto informaci do řídicího modulu motoru. ECU tyto informace používá k řízení časování zapalování a vstřikování motoru. Vadný snímač polohy vačkového hřídele může způsobit problémy s výkonem, nepravidelný volnoběh nebo dokonce selhání motoru. 
TheSnímač teploty chladicí kapaliny motoruje součást systému řízení motoru vozidla, která monitoruje teplotu chladicí kapaliny motoru. Tento snímač vysílá signál do řídicí jednotky motoru, která na základě získaných informací upravuje vstřikování paliva a časování zapalování pro optimální výkon motoru a spotřebu paliva. Může také zapnout chladicí systém motoru, pokud je motor příliš horký. Vadný snímač teploty chladicí kapaliny motoru může způsobit řadu problémů, jako jsou: Špatná spotřeba paliva, vynechávání zapalování nebo dokonce poškození motoru v důsledku přehřátí. Je proto důležité vyměnit vadný snímač co nejdříve.
Thesnímač klepáníje senzor používaný v moderních spalovacích motorech k detekci abnormálních vibrací a klepání v motoru. Snímač klepání je obvykle připevněn k bloku motoru a generuje elektrický signál, když detekuje vibrace klepání způsobené předzápalem nebo detonací. Tento signál je poté odeslán do řídicího modulu motoru (ECM), který informace využívá k úpravě časování motoru a zabránění poškození motoru. Snímač klepání je důležitou součástí systému řízení motoru a pomáhá zlepšovat výkon motoru, spotřebu paliva a emise.
Theměřič hmotnostního průtoku vzduchuje důležitou součástí systému řízení motoru automobilu, protože pomáhá motoru získat správné množství vzduchu pro optimální spalování. Zařízení měří množství vzduchu vstupujícího do motoru přes sací systém. Existují různé typy snímačů hmotnostního průtoku vzduchu, ale většina moderních automobilů používá snímač hmotnostního průtoku vzduchu s horkým drátem nebo horkým filmem. Tato zařízení fungují tak, že zahřívají drát nebo fólii a poté měří, k jak velkému ochlazení dochází, když kolem nich proudí vzduch. Čím větší je chladicí účinek, tím větší je množství vzduchu, který prošel drátem nebo fólií. Vadný snímač hmotnostního průtoku vzduchu může způsobit řadu problémů s výkonem vozu, včetně sníženého výkonu, hrubého volnoběhu a zvýšené spotřeby paliva. Je proto důležité zajistit, aby snímač hmotnostního průtoku vzduchu správně fungoval, a pokud ne, vyměnit jej.
Asenzor MAPnebo Manifold Absolute Pressure Sensor je elektronický snímač používaný v mnoha spalovacích motorech k měření tlaku vzduchu vstupujícího do motoru. Snímač je obvykle namontován v sacím potrubí nebo tělese škrticí klapky a poskytuje řídicí jednotce motoru (ECU) informace o množství vzduchu vstupujícího do motoru. Snímač MAP měří absolutní tlak v sacím potrubí, což je tlak uvnitř potrubí ve vztahu k vakuu. Senzor obvykle používá piezoelektrický krystal nebo tenzometr k měření tlaku a převádí tyto informace na elektrický signál, který je odeslán do ovladače. ECU pak použije tyto informace spolu s daty z jiných senzorů k výpočtu vhodného nastavení paliva a zapalování pro motor. Vadný snímač MAP může způsobit různé problémy motoru, včetně hrubého volnoběhu, nízké spotřeby paliva a nedostatku výkonu. Pokud snímač zcela selže, motor se nemusí vůbec spustit. Je důležité co nejdříve vyměnit vadný snímač MAP, aby nedošlo k dalšímu poškození motoru.
Thesnímač tlaku v kolejnicije elektronická součástka používaná v moderních naftových/benzínových motorech ke sledování tlaku v rozdělovači paliva. Rozdělovač paliva je trubice, která dodává palivo do vstřikovačů paliva, které pak palivo rozstřikují do spalovací komory motoru. Snímač tlaku v rozdělovači paliva měří tlak v rozdělovači paliva a odesílá tyto informace do řídicí jednotky motoru (ECU) nebo systému řízení motoru. ECU tyto informace využívá k úpravě množství paliva vstřikovaného do motoru, což pomáhá optimalizovat výkon motoru a snižovat emise. Pokud snímač tlaku v railu selže nebo nefunguje správně, může to způsobit problémy s výkonem motoru, sníženou palivovou účinností a zvýšenými emisemi.
Adešťový senzorje senzor používaný k detekci přítomnosti deště. Typicky se dešťový senzor používá ve vozidlech k ovládání stěrače čelního skla. Když senzor detekuje déšť, vyšle signál do ECU vozidla, která zapne stěrače. Dešťový senzor může fungovat mnoha způsoby, ale většina používá infračervenou nebo ultrazvukovou technologii k detekci dešťových kapek. Infračervený senzor detekuje déšť měřením odraženého infračerveného světla od dešťových kapek. Ultrazvukový senzor detekuje déšť měřením hladiny zvuku generovaného dešťovými kapkami. 
Asvětelný senzorje elektronická součástka používaná v moderních automobilech k měření okolního světla a automatickému nastavení osvětlení vozu. Když se okolní světlo sníží, například když se setmí, světelný senzor automaticky zapne světlomety. Pokud se okolní osvětlení opět zvýší, senzor světlomety opět vypne nebo upraví jejich jas. Světelný senzor automobilu je obvykle umístěn v blízkosti palubní desky nebo na čelním skle automobilu a funguje pomocí fotodiod nebo fototranzistorů, které měří okolní světlo a podle toho upravují osvětlení. To nejen zlepšuje viditelnost a bezpečnost řidiče, ale také šetří energii odstraněním zbytečného žhnutí.
Asnímač tlaku klimatuje senzor používaný v autě k měření tlaku v klimatizačním systému. Tento senzor je důležitou součástí klimatizačního systému, protože poskytuje informace o stavu systému, které lze použít k regulaci klimatizace. Pokud je tlak v systému klimatizace příliš vysoký nebo příliš nízký, může to způsobit poruchu systému klimatizace. Snímač tlaku klimatizace je běžně namontován v blízkosti kompresoru klimatizace nebo vysoušeče, aby změřil tlak v klimatizačním systému a odeslal jej do řídicí jednotky vozidla. Pokud je snímač tlaku klimatizace vadný nebo nefunguje správně, může to způsobit problémy s klimatizačním systémem, jako je nedostatečné chlazení nebo nadměrná spotřeba energie. V tomto případě je nutné vyměnit snímač tlaku klimatizace, aby byla zajištěna správná funkce systému klimatizace.
Ačidlo kvality vzduchuměří kvalitu vzduchu uvnitř i vně vozidla. Dokáže zaznamenávat různé parametry, jako je koncentrace oxidu uhelnatého, oxidů dusíku, ozonu a pevných částic. Senzor odesílá naměřené hodnoty do řídicí jednotky vozidla, která pak může přijmout vhodná opatření ke zlepšení kvality vzduchu uvnitř vozu. Patří sem například automatické uzavření ventilačních klapek při zjištění zvýšené koncentrace škodlivých plynů.
Snímač kvality vzduchu v automobilu může také pomoci snížit úrovně emisí vozidla tím, že řídí ECU automobilu, aby upravil výkon motoru a snížil emise. Může tam být i senzor
Je důležité pravidelně kontrolovat stav čidla kvality vzduchu, aby bylo zajištěno, že správně funguje. Vadné čidlo může vést ke zhoršení kvality vzduchu ve voze a ohrozit zdraví cestujících.
bottom of page