top of page

Ochrana dat

1. Soukromí na první pohled

Obecná informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránku. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.

 

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje najdete v tiráži tohoto webu.

 

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je sdělíte. To může být z. B. být údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

 

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů se shromažďuje, aby bylo zajištěno, že web bude poskytován bez chyb. Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

 

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Máte také právo za určitých okolností požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Máte-li jakékoli další dotazy k tématu ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

 

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte tento web, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se provádí především pomocí takzvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

 

2. Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tento web je hostován externím poskytovatelem služeb (hoster). Osobní údaje shromážděné na této webové stránce jsou uloženy na serverech hostitele. Primárně to mohou být IP adresy, kontaktní požadavky, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hoster se používá za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními i stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem ( čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro splnění jeho povinností plnění a bude se řídit našimi pokyny ve vztahu k těmto údajům.

Používáme následujícího hostitele:

Wix.com Ltd.
40 Neměl St
6350671 Tel Aviv
Israel​

Telefon: +972 (3) 545-4900
Fax: +972 (3) 546 6407

E-mailová adresa: support@wix.com

Zastoupený představenstvem: https://investors.wix.com/board-of-directors
Wix.com Ltd. je společnost založená v Izraeli.
Registrované číslo státu Izrael: 513881177
DIČ: 513881177

 

Uzavření smlouvy o zpracování objednávky

Abychom zajistili zpracování v souladu s ochranou údajů, uzavřeli jsme s naším hostitelem smlouvu o zpracování objednávky.

 

3. Obecné informace a povinné informace

ochrana dat

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

Diagnostická technika Richter GmbH
Spinnereistrasse 212 A
09405 Zschopau

Telefon: +4937257099722
E-mail: autel-diagnostic@mail.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

 

doba uložení

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanovena konkrétní doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel zpracování údajů. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní doby uchovávání); v druhém případě budou údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.

 

Poznámka k přenosu dat do USA

Naše webové stránky obsahují nástroje od společností se sídlem v USA. Když jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny na americké servery příslušných společností. Rádi bychom upozornili, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu práva EU na ochranu osobních údajů. Americké společnosti jsou povinny poskytnout osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli vy jako dotčená osoba podniknout právní kroky. Nelze tedy vyloučit, že orgány USA (např. tajné služby) budou zpracovávat, vyhodnocovat a trvale uchovávat vaše údaje na serverech USA pro účely sledování. Na tyto zpracovatelské činnosti nemáme žádný vliv.

 

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů, které probíhalo do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno.

 

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímou reklamu (článek 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ DAT ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE KDYKOLI PRÁVO VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD PODÁTE NÁMITKU, VAŠE DOTYČNÉ OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDEME ZPRACOVÁVAT, POKUD NEBUDEME PROKÁZAT KOMPLEXNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAČÍ VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODU NÁMITKA PODLE ČLÁNKU 21 (1) GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO PŘÍMOU REKLAMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K TAKOVÝM REKLAMNÍM ÚČELŮM; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU SOUVISEJÍCÍM S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMI. POKUD PODÁTE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA DLE ČL. 21 (2) GDPR).

 

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Právo podat stížnost není dotčeno žádným jiným správním nebo soudním opravným prostředkem.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

 

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Informace, mazání a opravy

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů kdykoliv . Máte-li jakékoli další dotazy k tématu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování existuje v těchto případech:

 • Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas na to, abychom to zkontrolovali. Po dobu trvání vyšetření máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/probíhá nezákonně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.

 • Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat místo výmazu omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 • Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být zváženy vaše a naše zájmy. Dokud ještě nebylo určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

 

Námitka proti propagačním e-mailům

Tímto nesouhlasíme s používáním kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tiráž k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádané reklamy, jako jsou spamové e-maily.

 

4. Sběr dat na této webové stránce

cookies

Naše webové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Jsou uloženy na vašem koncovém zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (trvalé cookies). Soubory cookie relace se po vaší návštěvě automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je sami nesmažete nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být soubory cookie od společností třetích stran také uloženy na vašem koncovém zařízení, když vstoupíte na naše stránky (cookies třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné cookies slouží k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete (funkční soubory cookie, například pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webu (například soubory cookie pro měření návštěvnosti webu). na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud není stanoven jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním cookies, jsou příslušné cookies ukládány výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); souhlas lze kdykoliv odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu.

Pokud soubory cookie používají společnosti třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom samostatně informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby vás požádáme o souhlas.

 

Souhlas se soubory cookie s Usercentrics

Tato webová stránka používá technologii souhlasu s cookies Usercentrics k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k dokumentování tohoto v souladu s předpisy o ochraně údajů. Poskytovatelem této technologie je Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Munich, Website: https://usercentrics.com/de/  (dále jen „Usercentrics“).

Když vstoupíte na naše webové stránky, do Usercentrics se přenesou následující osobní údaje:

 • Váš souhlas(y) nebo odvolání vašeho souhlasu(ů)

 • vaši IP adresu

 • Informace o vašem prohlížeči

 • Informace o vašem zařízení

 • čas vaší návštěvy webu

Usercentrics dále ukládá cookie do vašeho prohlížeče, aby vám mohl přidělit daný souhlas nebo jeho odvolání. Údaje shromážděné tímto způsobem jsou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, vymažete sami soubor cookie Usercentrics nebo dokud přestane platit účel uložení údajů. Povinné zákonné požadavky na uchovávání zůstávají nedotčeny.

Usercentrics se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním určitých technologií. Právním základem je čl. 6 odst. 1 čl. 1 písm. c GDPR.

 

Smlouva o zpracování objednávky

Se společností Usercentrics jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že Usercentrics zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

 

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče

 • použitý operační systém

 • URL odkazující stránky

 • Název hostitele přistupujícího počítače

 • Čas požadavku serveru

 • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými datovými zdroji.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci jeho webu – k tomuto účelu musí být evidovány log soubory serveru.

 

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme pro účely zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pokud bylo toto dotazováno.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo pomine účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

 

Poptávka e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, váš dotaz včetně všech z toho vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložíme a zpracujeme za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pokud bylo toto dotazováno.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nepožádáte o vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine účel ukládání dat (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

 

Komunikace přes WhatsApp

Ke komunikaci s našimi zákazníky a dalšími třetími stranami používáme službu okamžitých zpráv WhatsApp. Poskytovatelem je WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Komunikace probíhá prostřednictvím end-to-end šifrování (peer-to-peer), které brání WhatsApp nebo jiným třetím stranám získat přístup ke komunikačnímu obsahu. WhatsApp však získává přístup k metadatům, která vznikají v průběhu komunikačního procesu (např. odesílatel, příjemce a čas). Rádi bychom také upozornili, že WhatsApp podle vlastních vyjádření sdílí osobní údaje svých uživatelů se svou mateřskou společností Facebook sídlící v USA. Další podrobnosti o zpracování údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů WhatsApp na adrese: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp je používán na základě našeho oprávněného zájmu co nejrychleji a nejefektivněji komunikovat se zákazníky, zainteresovanými stranami a dalšími obchodními a smluvními partnery (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování údajů probíhá výhradně na základě souhlasu; toto lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Komunikační obsah vyměňovaný mezi WhatsApp a na WhatsApp zůstává u nás, dokud nás nepožádáte o jeho smazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo přestane platit účel ukládání dat (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

WhatsApp používáme ve variantě „WhatsApp Business“.

Naše účty WhatsApp jsme nastavili tak, že nedochází k automatické synchronizaci dat s adresářem na používaných chytrých telefonech.

Se společností WhatsApp jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky.

 

Registrace na tomto webu

Na této webové stránce se můžete zaregistrovat a využívat další funkce na této stránce. Údaje zadané k tomuto účelu používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.

Pro důležité změny, jako je rozsah nabídky nebo technicky nutné změny, využíváme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás tímto způsobem informovali.

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány za účelem realizace uživatelského vztahu založeného registrací a v případě potřeby pro uzavírání dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy tak dlouho, dokud budete registrováni na této webové stránce, a poté budou vymazány. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

 

Registrace přes Facebook Connect

Místo registrace přímo na této webové stránce se můžete zaregistrovat pomocí Facebook Connect. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku se ale sesbíraná data přenášejí i do USA a dalších třetích zemí.

Pokud se rozhodnete zaregistrovat na Facebook Connect a kliknete na tlačítko „Přihlásit se přes Facebook“/„Připojit k Facebooku“, budete automaticky přesměrováni na platformu Facebook. Zde se můžete přihlásit pomocí údajů o používání. Tím se propojí váš profil na Facebooku s touto webovou stránkou nebo našimi službami. Tento odkaz nám umožňuje přístup k vašim údajům uloženým na Facebooku. Jedná se především o:

 • jméno na Facebooku

 • Facebookový profil a titulní fotka

 • profilový obrázek na Facebooku

 • e-mailovou adresu uloženou na Facebooku

 • Facebook ID

 • Seznamy přátel na Facebooku

 • To se mi líbí na Facebooku

 • Narozeniny

 • Rod

 • země

 • Jazyk

Tyto údaje slouží k nastavení, poskytování a personalizaci vašeho účtu.

Registrace ve službě Facebook Connect a související operace zpracování údajů jsou založeny na vašem souhlasu (článek 6 (1) (a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Další informace najdete v podmínkách používání Facebooku a zásadách ochrany osobních údajů Facebooku. Najdete to pod: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ and https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

 

funkce komentáře na tomto webu

Pro funkci komentáře na této stránce budou kromě vašeho komentáře uloženy informace o čase vytvoření komentáře, vaše e-mailová adresa a pokud nepřispíváte anonymně, vámi zvolené uživatelské jméno.

 

Uložení IP adresy

Naše funkce komentářů ukládá IP adresy uživatelů, kteří píší komentáře. Vzhledem k tomu, že komentáře na tomto webu před jejich aktivací nekontrolujeme, potřebujeme tato data, abychom mohli zasáhnout proti autorovi v případě porušení zákona, jako jsou urážky nebo propaganda.

 

Přihlaste se k odběru komentářů

Jako uživatel webu se můžete po registraci přihlásit k odběru komentářů. Obdržíte potvrzovací e-mail pro ověření, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy. Z této funkce se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu v informačních e-mailech. V tomto případě budou vymazány údaje zadané při přihlášení k odběru komentářů; pokud jste nám tyto údaje předali pro jiné účely a jinde (např. přihlášení k odběru newsletteru), tyto údaje u nás zůstanou.

 

Doba uložení komentářů

Komentáře a související údaje jsou uloženy a zůstávají na této webové stránce, dokud nebude komentovaný obsah zcela smazán nebo musí být komentáře smazány z právních důvodů (např. urážlivé komentáře).

právní základ

Komentáře jsou ukládány na základě vašeho souhlasu (článek 6 (1) (a) GDPR). Jakýkoli souhlas, který jste poskytli, můžete kdykoli odvolat. Stačí nám neformální zpráva e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena.

 

5. Sociální média

Facebook pluginy (tlačítko To se mi líbí a sdílet)

Na tomto webu jsou integrovány pluginy ze sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku se ale sesbíraná data přenášejí i do USA a dalších třetích zemí.

Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ („To se mi líbí“) na této webové stránce. Přehled pluginů pro Facebook naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Když navštívíte tuto webovou stránku, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook prostřednictvím pluginu. Facebook obdrží informaci, že jste navštívili tuto webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko Facebook „To se mi líbí“, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah této webové stránky se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit vaši návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je Facebook používá. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit vaši návštěvu této webové stránky k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Pluginy Facebooku se používají na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních sítích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.

 

Twitter plugin

Na této webové stránce jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko. Pomocí Twitteru a funkce „Re-Tweet“ jsou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem Twitter a oznámeny ostatním uživatelům. Tyto údaje jsou také přenášeny na Twitter. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o tom, jak je Twitter používá. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Twitteru na adrese: https://twitter.com/de/privacy.

Plugin Twitter se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních sítích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Nastavení ochrany dat na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu pod https://twitter.com/account/settings change.

 

plugin pro Instagram

Na této webové stránce jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Pokud jste přihlášeni ke svému instagramovému účtu, můžete kliknutím na tlačítko Instagram propojit obsah tohoto webu se svým profilem na Instagramu. To umožňuje Instagramu spojit vaši návštěvu tohoto webu s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je Instagram využívá.

Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních sítích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

plugin XING

Tato webová stránka využívá funkce sítě XING. Poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z našich stránek obsahujících funkce XING, je navázáno spojení se servery XING. Pokud je nám známo, žádné osobní údaje nejsou uloženy. Zejména se neukládají žádné IP adresy ani se hodnotí chování při používání.

Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních sítích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace o ochraně dat a tlačítku XING Share naleznete v prohlášení o ochraně dat XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tento web využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webu analyzovat chování návštěvníků webu. Provozovatel webových stránek dostává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka pobytu, používané operační systémy a původ uživatele. Tato data může Google shrnout do profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho zařízení.

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (např. soubory cookie nebo otisky zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace jeho webu a reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. souhlas lze kdykoliv odvolat.

 

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím přenosem do USA. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

 

plug-in prohlížeče

Můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a zpracovávání vašich údajů stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

 

zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávek se společností Google a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

 

doba uložení

Údaje uložené společností Google na úrovni uživatele a události, které jsou propojeny se soubory cookie, uživatelskými ID (např. User ID) nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID Android), jsou po 14 měsících anonymizovány nebo smazány. Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=cs

 

Statistiky WordPress

Tato webová stránka používá "WordPress Statistics" ke statistickému vyhodnocení přístupu návštěvníků. Poskytovatelem je Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

Statistika WordPress používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (např. soubory cookie nebo otisky prstů zařízení). Pro účely analýzy zaznamenává statistika WordPress mimo jiné soubory protokolu (referrer, IP adresa, prohlížeč atd.), původ návštěvníků webu (země, město) a jaké akce na webu provedli (např. zobrazení, stažení). Takto shromážděné informace o používání této webové stránky jsou uloženy na serverech v USA. Vaše IP adresa bude po zpracování a před uložením anonymizována.

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na anonymní analýze chování uživatelů za účelem optimalizace jeho webu a reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. souhlas lze kdykoliv odvolat.

 

WPSstatistics

Tento web používá analytický nástroj WP Statistics ke statistickému vyhodnocení přístupu návštěvníků. Poskytovatelem je Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, UAE (https://veronalabs.com).

Pomocí WP Statistics můžeme analyzovat používání našich webových stránek. WP Statistics zaznamenává mimo jiné soubory protokolu (IP adresa, odkazující subjekt, použitý prohlížeč, původ uživatele, použitý vyhledávač) a akce, které návštěvníci webu na webu provedli (např. kliknutí a zobrazení).

Data zaznamenaná pomocí WP Statistics jsou uložena výhradně na našem vlastním serveru a nejsou předávána WordPressu.

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na anonymní analýze chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek a naší reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. souhlas lze kdykoliv odvolat.

 

Google Ads

Provozovatel webu používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá určité hledané výrazy na Googlu (cílení na klíčová slova). Kromě toho lze cílené reklamy zobrazovat pomocí uživatelských dat (např. údaje o poloze a zájmy) dostupných od společnosti Google (cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatel webu můžeme tato data kvantitativně vyhodnocovat, například analýzou, které vyhledávací výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídajícím proklikům.

Google Ads se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejefektivnějším marketingu svých služeb.

 

Google AdSense (nepersonalizované)

Tento web používá Google AdSense, službu pro integraci reklam. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google AdSense používáme v „nepersonalizovaném“ režimu. Na rozdíl od personalizovaného režimu tedy reklamy nevycházejí z vašeho předchozího uživatelského chování a nevytváří se vám žádný uživatelský profil. Místo toho se při výběru reklamy používají tzv. „kontextové informace“. Vybrané inzeráty pak vycházejí například z vaší polohy, obsahu webu, na kterém se nacházíte, nebo vašich aktuálních hledaných výrazů. Další informace o rozdílech mezi personalizovaným a nepersonalizovaným cílením pomocí Google AdSense naleznete na adrese: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Vezměte prosím na vědomí, že soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky prstů zařízení) lze použít také při používání Google Adsense v nepersonalizovaném režimu. Ty se podle Googlu používají k boji proti podvodům a zneužívání.

AdSense se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejefektivnějším marketingu svých webových stránek. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Nastavení inzerce si můžete upravit nezávisle ve svém uživatelském účtu. Chcete-li to provést, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://adssettings.google.com/authenticated.

Více informací o reklamních technologiích Google naleznete zde:
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Google DoubleClick

Tento web používá funkce Google DoubleClick. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen "DoubleClick").

DoubleClick se používá k zobrazování zájmově orientovaných reklam v reklamní síti Google. Pomocí DoubleClick lze reklamy přizpůsobit zájmům příslušného diváka.  Naše reklamy se například mohou zobrazovat ve výsledcích vyhledávání Google nebo v reklamních bannerech spojených s DoubleClick.

Aby bylo možné uživatelům zobrazovat zájmově orientovanou reklamu, musí služba DoubleClick rozpoznat příslušného diváka a umět mu přiřadit navštívené webové stránky, kliknutí a další informace o chování uživatelů. Za tímto účelem používá DoubleClick soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky zařízení). Shromážděné informace jsou spojeny do pseudonymního uživatelského profilu za účelem zobrazování zájmově orientované reklamy dotčenému uživateli.

Google DoubleClick se používá v zájmu cílené reklamy. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl požádán o odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 lit. GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace o tom, jak vznést námitku proti reklamám zobrazovaným společností Google, naleznete na následujících odkazech: https://policies.google.com/technologies/ads and https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Facebook pixely

Tento web používá k měření konverzí pixel akce návštěvníka z Facebooku. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku se ale sesbíraná data přenášejí i do USA a dalších třetích zemí.

Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků stránek po jejich přesměrování na web poskytovatele kliknutím na reklamu na Facebooku. To umožňuje vyhodnotit efektivitu facebookových reklam pro účely statistiky a průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele tohoto webu anonymní, nemůžeme vyvozovat žádné závěry o identitě uživatele. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány Facebookem tak, aby bylo možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu a Facebook údaje používal pro vlastní reklamní účely, podle der Zásady používání dat na Facebooku . To umožňuje Facebooku umisťovat reklamy na Facebook stránky i mimo Facebook. Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.

Používání Facebook pixelů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. Provozovatel webu má oprávněný zájem na účinných reklamních opatřeních, včetně sociálních sítí. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace o ochraně vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně dat Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Můžete také použít funkci remarketingu pro vlastní publikum v sekci Nastavení reklam na adrese https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screenZakázat  . Chcete-li to provést, musíte být přihlášeni na Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete se odhlásit z reklamy založené na používání Facebooku na webu European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

7. Zpravodaje

údaje o newsletteru

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletter . Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů uvedených v registračním formuláři newsletteru probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svůj souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich používání pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit se“ v newsletteru. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou uchovávány námi nebo poskytovatelem služeb newsletteru, dokud se neodhlásíte z newsletteru, a vymazány z distribučního seznamu newsletteru poté, co newsletter zrušíte. Údaje, které uchováváme pro jiné účely, zůstávají nedotčeny.

Poté, co jste byli odstraněni z distribučního seznamu newsletterů, může být vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb newsletteru uložena na černé listině, abychom zabránili budoucímu zasílání e-mailů. Údaje z černé listiny slouží pouze k tomuto účelu a neslučují se s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu o dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Uložení na blacklistu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad našimi oprávněnými zájmy.

 

8. Pluginy a nástroje

YouTube s lepším soukromím

Tento web obsahuje videa z YouTube. Provozovatelem webových stránek je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu předtím, než zhlédnou video. Režim rozšířené ochrany dat však nutně nevylučuje přenos dat partnerům YouTube. Tímto způsobem YouTube naváže spojení se sítí Google DoubleClick bez ohledu na to, zda sledujete video.

Jakmile na této webové stránce spustíte video YouTube, naváže se spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa uložit na vaše koncové zařízení různé soubory cookie nebo použít srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube přijímat informace o návštěvnících tohoto webu. Tyto informace se mimo jiné používají ke shromažďování statistik videí, ke zlepšení uživatelské přívětivosti a k zabránění pokusům o podvod.

V případě potřeby mohou být po spuštění videa na YouTube spuštěny další operace zpracování dat, na které nemáme žádný vliv.

YouTube používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR Pokud byl požádán o odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. souhlas lze kdykoliv odvolat.

Více informací o ochraně dat na YouTube najdete v jejich prohlášení o ochraně dat na: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google Web Fonts (místní hosting)

Tato stránka používá tzv. webové fonty poskytované společností Google pro jednotné zobrazení fontů. Písma Google se instalují lokálně. Neexistuje žádné připojení k serverům Google.

Více informací o Google Web Fonts naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq  a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe Fonts

Tento web používá webové fonty od Adobe pro jednotné zobrazení určitých fontů. Poskytovatelem je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Když navštívíte tuto webovou stránku, váš prohlížeč načte požadovaná písma přímo od Adobe, aby je mohl správně zobrazit na vašem zařízení. Váš prohlížeč naváže spojení se servery Adobe v USA. To dává společnosti Adobe vědět, že tato webová stránka byla otevřena prostřednictvím vaší IP adresy. Podle společnosti Adobe se při poskytování písem neukládají žádné soubory cookie.

Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. Provozovatel webu má oprávněný zájem na jednotném zobrazení typu písma na jeho webu. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace o Adobe Fonts naleznete na: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe naleznete na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google mapy

Tento web používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Abyste mohli využívat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snazší nalezení míst, která jsme na webu uvedli. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR Pokud byl požádán o odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

 

Google reCAPTCHA

Na této webové stránce používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda zadávání dat na této webové stránce (např. v kontaktním formuláři) provádí člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webu na základě různých charakteristik. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na web. Pro analýzu vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, jak dlouho návštěvník webu na webu stráví nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA běží zcela na pozadí. Návštěvníci webu nejsou informováni o tom, že probíhá analýza.

Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužitím automatizovaného špehování a před SPAMem. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace o Google reCAPTCHA naleznete v předpisech Google o ochraně dat a v podmínkách použití Google pod následujícími odkazy: https://policies.google.com/privacy?hl=de and https://policies.google.com/terms?hl=cs.

 

9. Poskytovatelé elektronického obchodu a plateb

Zpracování údajů (zákaznických a smluvních údajů)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, v jakém jsou nezbytné pro vznik, obsah nebo změnu právního vztahu (údaje o zásobách). To je založeno na článku 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání této webové stránky (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby uživatel mohl službu používat nebo účtoval uživateli.

Shromážděné zákaznické údaje budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavření smlouvy pro internetové obchody, prodejce a expedici zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci zpracování smlouvy, například společnosti pověřené dodáním zboží nebo bance odpovědné za zpracování platby. K žádnému dalšímu přenosu údajů nedochází nebo pouze v případě, že jste s přenosem výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

bottom of page