top of page

Podmínky služby  

 

§ 1. Obecné
(1) Tyto Všeobecné dodací a servisní podmínky se vztahují na všechny oblasti naší činnosti. Tyto Všeobecné dodací a servisní podmínky platí jak pro dodávku zboží, tak pro školení uživatelů
  stejně jako za naše služby.

(2) Tyto všeobecné obchodní a servisní podmínky platí v našem vztahu výhradně se zákazníkem. Vztahují se také na všechny budoucí transakce, jakož i na všechny obchodní kontakty se zákazníkem, jako je zahájení jednání o smlouvě nebo zahájení smlouvy, a to i v případě, že nejsou znovu výslovně ujednány nebo pokud se na ně znovu výslovně neodkazuje. .
 

(3) Vzniknou-li v jednotlivých případech závazky i osobám nebo společnostem, které se samy nemají stát smluvní stranou, platí pro ně rovněž omezení odpovědnosti v těchto Všeobecných podmínkách prodeje a služeb, pokud protože tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje a služeb se vztahují na třetí strany v době vzniku závazku, byly zahrnuty. To platí zejména v případě, kdy se třetí osoba seznámila s těmito všeobecnými obchodními a servisními podmínkami nebo s nimi byla seznámena již při vzniku závazku.

(4) Přijetí našich služeb a dodávek zákazníkem se považuje za potvrzení platnosti těchto všeobecných obchodních a servisních podmínek.

§ 2 Uzavření smlouvy
(1) Pokud není dohodnuto jinak, jsou naše nabídky nezávazné.

(2) Objednávkou jsme vázáni pouze tehdy, byla-li námi písemně potvrzena potvrzením objednávky nebo jsme začali objednávku realizovat. Pokud si zákazník přeje změnit objednávku po našem potvrzení objednávky, vyžaduje to náš výslovný písemný souhlas.

§ 3 Dodávka, rozsah dodávky a služby, servisní lhůty
(1) Dodací lhůty jsou stanoveny podle našeho nejlepšího úsudku, ale obecně jsou nezávazné. Počátek dodací lhůty a dodržení dodacích termínů předpokládá, že objednatel včas a řádně splní povinnosti součinnosti, doloží veškeré podklady a uhradí případné dohodnuté zálohy. Námi potvrzené dodací termíny se vždy vztahují ke dni expedice zboží z příslušného místa podnikání naší společnosti nebo jiného místa dodání.

(2) Pro rozsah naší dodávky nebo služby je rozhodující naše písemná nabídka nebo naše potvrzení objednávky. Vedlejší smlouvy a změny vyžadují naše písemné potvrzení.
  Pokud se po uzavření smlouvy ukáže, že objednávku nelze vyřídit podle informací poskytnutých zákazníkem, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit, pokud a v rozsahu, v jakém zákazník není ochoten přijmout alternativu námi navržené řešení a případně převzít případné dodatečné náklady, které skutečně vzniknou .

(3) Máme nárok na částečné plnění za všechny dodávky a služby v přiměřeném rozsahu. K plnění našich smluvních závazků jsme také oprávněni využívat subdodavatele.

(4) Pokud bylo dohodnuto, že zákazník zaplatí předem, dojde k dodání až po obdržení celé kupní ceny.

(5) Údaje připojené k našim nabídkám a potvrzením objednávek, jako jsou výkresy, údaje o hmotnosti, rozměrech a kapacitě, jsou pouze přibližné, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné. Vyhrazujeme si všechna práva na výkresy, návrhy nebo podobné přípravné práce.

(6) V případě vyšší moci nebo jiných nezaviněných a mimořádných okolností nebudeme v prodlení. V tomto případě jsme rovněž oprávněni odstoupit od smlouvy, pokud jsme již v prodlení. Zejména nebudeme v prodlení v případě zpoždění dodávky, pokud je způsobeno nesprávným nebo předčasným dodáním našimi dodavateli, za které neneseme odpovědnost. V případě překážek dočasného trvání se dodací nebo servisní lhůty prodlužují nebo dodací nebo servisní termíny posouvají o dobu překážky plus přiměřenou dobu spouštění.

§ 4 Ceny a balení
(1) Naše ceny jsou čisté ceny a platí „ze závodu“ (EXW Incoterms 2010) z našeho místa podnikání, pokud není dohodnuto jinak. U služeb se ceny vztahují k plnění na sjednaném místě plnění. Při fakturaci bude připočtena daň z obratu v platné zákonné sazbě.
 

(2) Náklady na dopravu a balení budou účtovány zákazníkovi.
 

§ 5 Platební podmínky
(1) Není-li smluvně dohodnuto jinak, naše pohledávka se stává splatnou bez jakýchkoliv srážek 30 dnů po obdržení dodávky nebo po úplném poskytnutí naší služby.
 


(2) V případě dodávek nebo služeb zákazníkům se sídlem mimo Německo je zákazník povinen zaplatit předem, není-li dohodnuto jinak. Částka k zaplacení je splatná 10 dnů po oznámení připravenosti k odeslání.

(3) Bez výslovného ujednání není zákazník oprávněn provádět žádné srážky.

(4) Námi předložené odhady nákladů zůstávají v platnosti 14 dní od data vytvoření.

§ 6 Povinnosti zákazníka spolupracovat
(1) Zákazník musí podporovat nás a naše zaměstnance v přiměřeném, obvyklém rozsahu. V případě, že musíme zajistit projektové práce nebo služby prostřednictvím našich zaměstnanců ve firmě zákazníka, může být součástí podpory na naši žádost i zajištění pracovních místností a pracovišť s PC a telefonem, jejichž náklady nese zákazník. .
 

(2) Materiály, informace a údaje, které potřebujeme k poskytování našich služeb, nám musí zpřístupnit zákazník. Data a datové nosiče musí být technicky bezchybné. Pokud v podnikání zákazníka platí zvláštní zákonné nebo provozní bezpečnostní předpisy, musí nás o tom zákazník informovat před poskytnutím naší služby.

(3) Pokyny zákazníka ke konkrétní formě poskytování služby jsou vyloučeny, pokud nejsou pokyny nutné v souvislosti s bezpečnostními požadavky a firemními předpisy ve firmě zákazníka. Pokyny k jednotlivým otázkám týkajícím se námi poskytovaných prací nebo služeb nesmíme zadávat námi pověřeným zaměstnancům, ale námi jmenovaným kontaktním osobám pro projekt. O nezbytných opatřeních v rámci našich povinností plnění rozhodujeme vždy samostatně.
 

§ 7 Záruka a obecná odpovědnost
(1) Promlčecí lhůta pro nároky z vad našich dodávek a služeb je jeden rok od počátku zákonné promlčecí doby. Po skončení tohoto roku můžeme zejména odmítnout i doplňkové plnění, aniž by vůči nám zákazník měl jakékoli nároky na snížení ceny, odstoupení nebo kompenzaci. Toto zkrácení promlčecí lhůty se nevztahuje na nároky na náhradu škody jiné než z důvodu odmítnutí následného plnění (promlčecí lhůta pro ostatní nároky na náhradu škody vyplývá z § 9 odst. 6 těchto Všeobecných prodejních a servisních podmínek) a obecně se nevztahuje na reklamace v případě podvodného zatajení vady.

(2) Nároky zákazníka na dodatečné plnění z důvodu vad námi zajišťované služby nebo dodávky existují podle následujících ustanovení:

1. Je-li dodaná věc vadná, můžeme si nejprve vybrat, zda poskytneme doplňkové plnění odstraněním vady (opravou) nebo dodáním bezvadné věci (náhradní dodávka). Právo odmítnout vybraný druh doplňkového plnění podle zákonných požadavků zůstává nedotčeno.

2. Dlužné doplňkové plnění jsme oprávněni podmínit tím, že zákazník zaplatí dlužnou kupní cenu. Zákazník je však oprávněn ponechat si část kupní ceny, která je vzhledem k vadě přiměřená.

3. Zákazník nám musí poskytnout čas a příležitost k dlužnému dodatečnému plnění, zejména k předání reklamovaného zboží ke kontrole. V případě náhradní dodávky nám zákazník musí vrátit vadnou věc v souladu se zákonnými ustanoveními.

4. Náklady potřebné pro účely testování a doplňkového plnění, zejména náklady na dopravu, cestu, práci a materiál, pokud se skutečně vyskytne vada, poneseme my. Zákazník nese náklady na nápravu nebo dodatečné plnění, které vzniknou tím, že koupená věc byla po dodání odvezena do jiného místa, než je bydliště nebo provozovna zákazníka. Pokud se požadavek zákazníka na odstranění závad ukáže jako neoprávněný, můžeme po zákazníkovi požadovat náhradu vzniklých nákladů.

(3) Nároky objednatele z vad, zejména nároky na následné plnění, odstoupení od smlouvy, snížení ceny a náhradu škody, předpokládají, že objednatel dodržel své zákonné kontrolní a oznamovací povinnosti (§§ 377, 381 HGB) . Pokud je při kontrole nebo později zjištěna závada, musí být poskytovatel neprodleně písemně upozorněn. Oznámení se považuje za okamžité, je-li učiněno do sedmi dnů od zjištění vady, přičemž ke splnění lhůty postačí včasné odeslání oznámení. Bez ohledu na tuto povinnost prozkoumat a oznámit vady musí zákazník zjevné vady (včetně nesprávných a krátkých dodávek) písemně oznámit do sedmi dnů od doručení, přičemž ke splnění termínu postačí včasné odeslání oznámení. Pokud zákazník neprovede řádnou kontrolu a/nebo oznámení závad, naše odpovědnost za neoznámenou závadu je vyloučena. To neplatí, pokud jsme závadu podvodně zatajili. Obchodníkem je každý podnikatel, který je zapsán v obchodním rejstříku nebo podniká a vyžaduje provozování živnosti zřízené obchodním způsobem.
 

(4) Zákazník může požadovat náhradu škody pouze:
 

1. za škodu způsobenou na

— úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení povinností z naší strany nebo
 
— při úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení ze strany jednoho z našich zákonných zástupců, výkonných zaměstnanců nebo zástupců

jsou založeny na závazcích, které nejsou podstatnými smluvními závazky (hlavními závazky) a nejsou primárními ani sekundárními závazky v souvislosti s vadami našich dodávek nebo služeb.

2. za škody způsobené úmyslným nebo nedbalostním porušením smluvních povinností (hlavních povinností) z naší strany, některého z našich zákonných zástupců, jednatelů nebo zástupců. Významné smluvní závazky (hlavní závazky) ve smyslu výše uvedených odstavců jsou závazky, jejichž plnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se zákazník pravidelně spoléhá.

3. Rovněž odpovídáme za škody způsobené nedbalým nebo úmyslným porušením povinností v souvislosti s vadami naší dodávky nebo služby (následné plnění nebo vedlejší povinnosti) a

4. za poškození, které spadá do rozsahu námi výslovně dané záruky (ujištění) nebo záruky kvality nebo trvanlivosti.

(5) V případě prostého nedbalostního porušení podstatné smluvní povinnosti je výše odpovědnosti omezena na škodu, která je pro nás obvykle očekávatelná a předvídatelná v době uzavření smlouvy, pokud jsme věnovali náležitou péči.

(6) Nároky zákazníka na náhradu škody při prostém nedbalostním porušení smluvní povinnosti se promlčují po uplynutí jednoho roku od začátku zákonné promlčecí doby. Z tohoto jsou vyloučeny škody vzniklé v důsledku zranění života, končetin nebo zdraví.

(7) Nároky na náhradu škody vůči nám z právně závazné odpovědnosti, např. podle zákona o odpovědnosti za výrobek, jakož i z újmy na životě, zdraví nebo zdraví zůstávají výše uvedenými předpisy nedotčeny a existují v zákonném rozsahu v zákonných lhůtách.

(8) Pokud jsou zahájením nebo vypořádáním smluvního vztahu mezi stranami pověřeny nebo zapojeny třetí strany, platí výše popsaná záruka a omezení odpovědnosti i na třetí strany.

(9) Práva zákazníka podle paragrafů 478 a 479 BGB v případě, že zákazník nebo jeho další zákazníci v dodavatelském řetězci jsou uplatněni spotřebitelem, zůstávají nedotčena.

§ 7
  důvěrnosti
(1) Zákazník se zavazuje po dobu trvání smlouvy a pět let po jejím ukončení uchovávat všechny informace, které má v souvislosti se smlouvou přístupné a které jsou označeny jako důvěrné nebo které jsou rozpoznatelné jako obchodní nebo obchodní tajemství z důvodu jiných okolnosti, zejména technické informace a ekonomické informace, je uchovávat v tajnosti a – pokud to není předem výslovně písemně schváleno nebo to není vyžadováno k dosažení účelu smlouvy – je nezaznamenávat ani předávat třetím osobám nebo je jakýmkoliv způsobem využívat . Tato povinnost mlčenlivosti zůstává v platnosti po dobu dalších pěti let po úplném splnění nebo ukončení smlouvy.

(2) Z tohoto jsou vyjmuty informace

— které byly zákazníkovi známy již před zahájením jednání o smlouvě nebo které třetí strany oznámily jako nedůvěrné, za předpokladu, že samy neporuší povinnosti důvěrnosti;
— které jsou nebo se stanou veřejně známými bez zavinění nebo zavinění zákazníka nebo;
— které musí být zveřejněny z důvodu zákonných povinností nebo úředních nebo soudních příkazů.
— Pokud zákazník uplatní některou z výše uvedených výjimek, je na něm, aby prokázal splnění požadavků.

(3) V druhém případě nás musí zákazník informovat bezprostředně před zveřejněním. Další zákonné povinnosti mlčenlivosti zůstávají nedotčeny.

(4) Za každý případ zaviněného porušení této povinnosti mlčenlivosti zákazníkem jsme oprávněni požadovat paušální náhradu škody ve výši 10 000 EUR (slovy: deset tisíc EUR); zákazník může prokázat, že jsme neutrpěli žádnou nebo menší škodu. V případě úspěšného dokazování zbývá pouze nárok na náhradu skutečně vzniklé škody.

(5) Vyhrazujeme si právo požadovat prokazatelně vyšší náhradu škody místo nebo navíc k paušální náhradě.

§ 9 Různé: Místo plnění, jurisdikce, rozhodné právo, zpracování údajů, smluvní jazyk, doložka o oddělitelnosti
(1) Místem plnění je sídlo naší společnosti v 09405 Zschopau.


(2) Místem plnění pro všechny služby vyplývající z obchodního vztahu s námi a místem soudní příslušnosti je naše sídlo, pokud nejste spotřebitel, ale obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo speciální fond veřejného práva.  Totéž platí, pokud nemáte obecnou soudní příslušnost v Německu nebo EU nebo pokud není v době podání žaloby známo vaše bydliště nebo obvyklé bydliště. Pravomoc odvolat se k soudu v jiném právním místě zůstává nedotčena.

(3) Smluvním jazykem je němčina. Pokud strany používají i jiný jazyk, má v souladu s dohodou přednost německé znění.

(4) Je-li nebo se stane-li některé ustanovení těchto všeobecných prodejních a servisních podmínek nebo ustanovení v rámci jiných smluv neplatné, není tím dotčena platnost všech ostatních ustanovení nebo ujednání.

(5) Na smluvní a jiné právní vztahy s našimi zákazníky se vztahuje německé právo, s výjimkou Obchodní úmluvy OSN.

B. Zvláštní podmínky pro dodání zboží

§ 1 Rozsah
Pro všechny smlouvy se zákazníkem o dodávce zboží včetně programového vybavení platí kromě všeobecných podmínek podle bodu A. následující zvláštní podmínky pro dodání zboží.


§ 2 Rozsah služeb
(1) Pojištění přepravy zasílaného zboží bude uzavřeno pouze na výslovnou žádost. Přepravní pojištění bude následně sjednáno jménem a na účet zákazníka.

(2) Dluží se převod vlastnictví a odevzdání předmětu koupě. Montáž, instalace nebo konfigurace předmětu koupě není dlužná, pokud to není výslovně dohodnuto.
 

§ 3 Přechod rizika
Nebezpečí ztráty nebo znehodnocení zboží přechází na zákazníka předáním zboží k expedici, a to i v případě dílčích dodávek. Pokud se expedice zpozdí z důvodů týkajících se zákazníka, přechází riziko na zákazníka, jakmile je dáno oznámení o připravenosti k odeslání.

§ 4 Zproštění odpovědnosti za nezaměnitelné věci
(1) Pokud pro zákazníka vyrábíme nezaměnitelné předměty, zejména zakázkové produkty, funkční modely nebo prototypy, mohou být tyto předměty bez našeho výslovného souhlasu použity pouze pro účely interního výzkumu, nikoli však komerčně. Funkční modely jsou produkty, které slouží k internímu testování jednotlivých funkcí. Prototyp je výrobek, který představuje plně funkční test, předběžný nebo výchozí vzorek pro příslušný účel smlouvy, přičemž vlastnosti prototypu pro následné dodávky výrobku nejsou zaručeny a zejména se mohou lišit od vlastností pozdějšího sériového výrobku. .
 

(2) Pokud zákazník použije komerční využití bez našeho výslovného souhlasu a v důsledku toho dojde k porušení domácích nebo zahraničních nebo oficiálních bezpečnostních předpisů nebo pravidel odpovědnosti za výrobek, musí nás zákazník odškodnit za odpovídající nároky třetích stran. V případech odpovědnosti na základě zavinění to však platí pouze v případě, že je zaviněn zákazník. Pokud příčina škody leží v oblasti odpovědnosti zákazníka, nese v tomto ohledu důkazní břemeno.


§ 5 Výhrada vlastnictví
(1) Zákazník může námi dodané zboží zpracovávat a/nebo prodávat v rámci běžného obchodního styku s výhradou vlastnictví. V tomto případě platí také následující ustanovení

(2) Veškeré dodané zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny a zaplacení všech nároků, které již vznikly a v budoucnu vzniknou z dodání zboží v rámci stávajících obchodních vztahů.

(3) Výhrada vlastnictví se vztahuje na produkty vzniklé zpracováním, smícháním nebo spojením našeho zboží v plné hodnotě, přičemž jsme považováni za výrobce. Pokud je zboží třetích stran zpracováno, smícháno nebo kombinováno se zbožím třetích stran, nabýváme spoluvlastnictví v poměru k fakturované hodnotě zpracovaného, smíšeného nebo kombinovaného zboží. Jinak pro výsledný produkt platí totéž, co pro zboží dodané s výhradou vlastnictví.

(4) Zákazník na nás tímto postupuje jako jistotu pohledávky vůči třetím osobám vyplývající z dalšího prodeje zboží nebo výrobku celkem nebo ve výši našeho případného spoluvlastnického podílu podle předchozího odstavce. Přijímáme zadání. Povinnosti zákazníka uvedené v bodě 2.1 výše platí i pro postoupené pohledávky.

(5) Zákazník zůstává oprávněn vymáhat pohledávku vedle nás. Zavazujeme se, že nebudeme pohledávku vymáhat, dokud zákazník splní své platební závazky vůči nám, nebude v prodlení s platbou, nebude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a nebude mít žádný jiný nedostatek v jeho platební schopnosti. V takovém případě však můžeme požadovat, aby nás zákazník informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužníkech, poskytl všechny informace potřebné k inkasu, předal příslušné dokumenty a informoval dlužníky (třetí osoby) o postoupení.
 

(6) Pokud realizovatelná hodnota cenných papírů přesáhne naše pohledávky o více než 10 %, uvolníme na žádost zákazníka cenné papíry dle našeho výběru.
 

(7) Zboží podléhající výhradě vlastnictví nesmí být zastaveno třetím osobám nebo postoupeno jako záruka před úplným zaplacením zajištěných pohledávek. Zákazník nás musí neprodleně písemně informovat, zda a v jakém rozsahu mají třetí strany přístup ke zboží, které nám patří.

(8) Jedná-li zákazník v rozporu se smlouvou, zejména v případě nezaplacení dlužné kupní ceny, jsme oprávněni v souladu se zákonnými ustanoveními odstoupit od smlouvy a/nebo požadovat vrácení zboží na základě o výhradě vlastnictví. Žádost o vrácení nezahrnuje prohlášení o odstoupení od smlouvy; naopak jsme oprávněni požadovat pouze vrácení zboží a vyhradit si právo od smlouvy odstoupit. Pokud zákazník neuhradí dlužnou kupní cenu, můžeme tato práva uplatnit pouze v případě, že jsme zákazníkovi dříve neúspěšně stanovili přiměřenou lhůtu k zaplacení nebo je stanovení takové lhůty z hlediska zákonných ustanovení zbytečné.

(9) Zákazník musí s vyhrazeným zbožím zacházet opatrně. Na naši žádost musí zákazník zboží s výhradou vlastnictví na vlastní náklady přiměřeně pojistit proti poškození ohněm, vodou a krádeží na náhradní hodnotu. Pokud jsou nutné údržbářské a kontrolní práce, musí je zákazník provést včas na vlastní náklady.

(10) Pokud účinnost této výhrady vlastnictví závisí na její registraci např. ve veřejných rejstřících v zemi zákazníka, jsme oprávněni a zmocněni zákazníkem provést tuto registraci na náklady zákazníka. Zákazník je povinen poskytnout veškeré kooperativní služby potřebné k této registraci bezplatně.
 


Podmínky používání  horká linka


(1) Horká linka  je  k dispozici telefonicky nebo emailem. Telefon  Horká linka je zdarma. 

(2) Prostřednictvím naší horké linky jsou poskytovány následující telefonní služby:

- Příjem dotazů od zákazníků na naše produkty.
- Poradenství k našim produktům, zejména formou aplikační podpory.

Prodej, akceptace objednávek nebo jiné objednávky nejsou obecně možné prostřednictvím horké linky a vyžadují samostatnou písemnou nebo elektronickou objednávku zákazníka.

(3) Na používání horké linky není právo. Vyhrazujeme si právo horkou linku kdykoli ukončit.

(4) Žádné odstraňování problémů prostřednictvím horké linky
Horká linka slouží pouze k poskytování služeb pomoci a telefonické podpory při odstraňování problémů.

 

bottom of page