top of page
Vysokonapěťová technologie v elektrických vozidlech je nezbytnou součástí hnacího ústrojí. Energie uložená v bateriích je předávána elektromotoru. To umožňuje vozidlu jezdit s vysokou účinností a výkonem. Vysokonapěťová technologie v elektrických vozidlech však také představuje potenciální nebezpečí pro cestující a techniky, kteří na vozidlech pracují.

V budoucnu se očekává, že se úroveň napětí v zařízeních pro ukládání energie v hybridních a elektrických vozidlech zdvojnásobí. Technologie s provozním napětím až 1 000 V se již dnes používají v některých užitkových vozidlech. Hodnoty napětí pod 60 V stejnosměrného napětí (DC) a 30 V střídavého napětí (AC) jsou však považovány za neškodné s ohledem na elektrické ohrožení lidského zdraví nebo života. Protože napětí používaná ve vysokonapěťových systémech elektrických vozidel jsou daleko nad těmito bezpečnými limity, byly v posledních letech provedeny rozsáhlé analýzy rizik. EU proto vydala směrnice, které ukládají výrobcům povinnost vydávat návody k obsluze a práci, aby se při používání, výrobě, vývoji, údržbě a opravách vysokonapěťových systémů v co největší míře vyloučila nebezpečí z elektrické energie. To má zajistit, že existuje přijatelné zbytkové riziko, které je přibližně srovnatelné s rizikem používání nepoškozeného domácího spotřebiče.

Z tohoto důvodu existují rozsáhlé bezpečnostní předpisy, které musí výrobci a poskytovatelé služeb dodržovat, aby zajistili, že budou přijata všechna nezbytná ochranná opatření jak během provozu, tak během údržby a oprav vozidla. Mezi tato bezpečnostní opatření patří např. označování vysokonapěťových součástek, používání speciálního nářadí a ochranných pomůcek, školení techniků a záchranářů v zacházení s vysokonapěťovou technikou. Celkově je vysokonapěťová technologie v elektrických vozidlech důležitou součástí elektromobility a nepředstavuje nepřekonatelnou překážku, pokud jsou přijata všechna nezbytná bezpečnostní opatření.
Nebezpečí při používání vysokonapěťových systémů v elektromobilech vyplývá především z možnosti průtoku krve tělem, které může vzniknout při kontaktu s vysokonapěťovými součástmi nebo vedeními. Dalším rizikem je možnost vzniku elektrického oblouku, ke kterému může dojít při zkratu nebo poškození vysokonapěťových součástek.
Kromě těchto přímých nebezpečí může potenciální nebezpečí představovat také elektromagnetické rušení a statická elektřina. Kromě toho mohou nesprávné elektrické práce na vozidle nedostatečně kvalifikovaným personálem a technické závady na vozidle vést k dalším rizikům, kterým lze předejít. Je proto důležité, aby výrobci vozidel a poskytovatelé služeb poskytovali zaměstnancům specifická školení, která zajistí, že budou mít všechny potřebné znalosti a dovednosti pro bezpečnou manipulaci se systémy vysokého napětí. Kromě toho musí být vypracovány jasné provozní a bezpečnostní pokyny pro používání, údržbu a opravy vysokonapěťových systémů, aby se minimalizovalo riziko nehod.
Vysokonapěťová baterie je klíčovou součástí elektrických vozidel a ukládá energii potřebnou pro motor k udržení vozidla v pohybu. Baterie se skládá z několika článků, které jsou zapojeny do série a mohou mít celkové napětí několik stovek voltů. Konektor údržby/servisu a novější servisní spínače přeruší obvod mezi moduly vysokonapěťové baterie. Tím se celý vysokonapěťový systém odpojí od napětí, což umožňuje bezpečnou práci s vysokonapěťovou baterií, aniž by byla vystavena potenciálně nebezpečnému napětí. Obvod je oddělen přerušením řídicího proudu do stykačů ve vysokonapěťové baterii tak, aby na svorkách externí baterie nebylo žádné napětí. Jedná se o důležitý bezpečnostní mechanismus, který je nezbytný při servisu a opravách vysokonapěťových baterií a vysokonapěťových systémů, aby se minimalizovalo riziko nehod a zranění.
Je důležité si uvědomit, že manipulace s vysokonapěťovou baterií a servisními konektory HV vyžaduje speciální znalosti a zkušenosti, protože vysoká napětí a proudy představují potenciální nebezpečí. Baterie a servisní zástrčky HV musí být také pravidelně kontrolovány v souladu s pokyny pro údržbu a bezpečnost stanovenými výrobcem, aby bylo zajištěno, že správně fungují a nepředstavují žádná potenciální nebezpečí. Celkově je údržba a opravy vysokonapěťových baterií a VN servisních zástrček důležitým aspektem elektromobility, který vyžaduje zvláštní pozornost, aby se minimalizovalo riziko nehod a škod.
Podle mezinárodních norem musí mít vysokonapěťové kabely a vodiče ve vysokonapěťovém kabelovém svazku oranžový plášť. To je má odlišit od ostatních elektroinstalací a elektroinstalací ve vozidle a jasně ukázat technikům a záchranářům, že se jedná o vysokonapěťové komponenty, které mohou být potenciálně nebezpečné. Oranžové opláštění je důležitým bezpečnostním faktorem, který umožňuje bezpečnou manipulaci s vysokonapěťovými kabely a vodiči.
bottom of page