top of page

Όροι χρήσης  

 

§ 1. Γενικά
(1) Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παράδοσης και Υπηρεσίας ισχύουν για όλους τους τομείς δραστηριότητάς μας. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παράδοσης και Υπηρεσίας ισχύουν τόσο για την παράδοση αγαθών όσο και για την εκπαίδευση των χρηστών
  καθώς και για τις υπηρεσίες μας.

(2) Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης και εξυπηρέτησης ισχύουν στη σχέση μας αποκλειστικά με τον πελάτη. Ισχύουν επίσης για όλες τις μελλοντικές συναλλαγές, καθώς και για όλες τις επιχειρηματικές επαφές με τον πελάτη, όπως η έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύμβαση ή η έναρξη μιας σύμβασης, ακόμη και αν δεν έχουν συμφωνηθεί ξανά ρητά ή εάν δεν αναφέρονται ρητά ξανά. .
 

(3) Εάν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, δημιουργηθούν υποχρεώσεις και με πρόσωπα ή εταιρείες που δεν είναι τα ίδια συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση, οι περιορισμοί ευθύνης στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν και γι' αυτά, εφόσον καθώς οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης και Υπηρεσίας ισχύουν για τρίτα μέρη κατά τη διαπίστωση της υποχρέωσης συμπεριλήφθηκαν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν το τρίτο μέρος έχει λάβει γνώση αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων πώλησης και εξυπηρέτησης ή τους γνώριζε ήδη όταν θεμελιώθηκε η υποχρέωση.

(4) Η αποδοχή των υπηρεσιών και των παραδόσεων μας από τον πελάτη θεωρείται ως αναγνώριση της εγκυρότητας αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων πώλησης και εξυπηρέτησης.

§ 2 Σύναψη σύμβασης
(1) Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, οι προσφορές μας δεν είναι δεσμευτικές.

(2) Δεσμευόμαστε σε μια παραγγελία μόνο εάν έχει επιβεβαιωθεί από εμάς εγγράφως με επιβεβαίωση παραγγελίας ή έχουμε αρχίσει να εκτελούμε την παραγγελία. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να αλλάξει την παραγγελία μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας μας, αυτό απαιτεί τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

§ 3 Παράδοση, εύρος παράδοσης και εξυπηρέτησης, προθεσμίες εξυπηρέτησης
(1) Οι χρόνοι παράδοσης δίνονται κατά την κρίση μας, αλλά είναι γενικά μη δεσμευτικοί. Η έναρξη της περιόδου παράδοσης και η τήρηση των ημερομηνιών παράδοσης προϋποθέτει ότι ο πελάτης εκτελεί τα καθήκοντα συνεργασίας έγκαιρα και σωστά, προσκομίζει όλα τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει και προβαίνει σε τυχόν συμφωνηθείσες προκαταβολές. Οι ημερομηνίες παράδοσης που επιβεβαιώνονται από εμάς αναφέρονται πάντα στην ημέρα αποστολής των εμπορευμάτων από την αντίστοιχη έδρα της εταιρείας μας ή άλλο τόπο παράδοσης.

(2) Η γραπτή προσφορά μας ή η επιβεβαίωση της παραγγελίας μας είναι καθοριστικής σημασίας για το εύρος της παράδοσης ή της υπηρεσίας μας. Οι επικουρικές συμφωνίες και αλλαγές απαιτούν τη γραπτή επιβεβαίωσή μας.
  Εάν αποδειχθεί μετά τη σύναψη της σύμβασης ότι η παραγγελία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη, έχουμε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση εάν και στο βαθμό που ο πελάτης δεν είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί την εναλλακτική λύση που προτείνεται από εμάς και, εάν είναι απαραίτητο, για την ανάληψη τυχόν πρόσθετων δαπανών που πραγματικά προκύπτουν.

(3) Δικαιούμαστε μερική απόδοση για όλες τις παραδόσεις και τις υπηρεσίες σε εύλογο βαθμό. Δικαιούμαστε επίσης να χρησιμοποιούμε υπεργολάβους για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

(4) Εάν έχει συμφωνηθεί ότι ο πελάτης πληρώνει εκ των προτέρων, η παράδοση θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού λάβουμε την πλήρη τιμή αγοράς.

(5) Τα στοιχεία που επισυνάπτονται στις προσφορές μας και στις επιβεβαιώσεις παραγγελιών, όπως σχέδια, λεπτομέρειες βάρους, διαστάσεις και χωρητικότητα, είναι μόνο κατά προσέγγιση, εκτός εάν επισημαίνονται ρητά ως δεσμευτικά. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα για σχέδια, προσχέδια ή παρόμοιες προπαρασκευαστικές εργασίες.

(6) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή άλλων μη υπαίτιων και έκτακτων περιστάσεων, δεν θα είμαστε σε αδυναμία. Σε αυτή την περίπτωση, δικαιούμαστε επίσης να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση εάν είμαστε ήδη σε αδυναμία πληρωμής. Ειδικότερα, δεν θα αθετήσουμε σε περίπτωση καθυστερήσεων στην παράδοση, εάν αυτές οφείλονται σε λανθασμένη ή μη έγκαιρη παράδοση από τους προμηθευτές μας για τους οποίους δεν φέρουμε ευθύνη. Σε περίπτωση εμποδίων προσωρινής διάρκειας, οι προθεσμίες παράδοσης ή σέρβις παρατείνονται ή οι ημερομηνίες παράδοσης ή σέρβις αναβάλλονται κατά την περίοδο της κωλύματος συν μια εύλογη περίοδο εκκίνησης.

§ 4 Τιμές και Συσκευασία
(1) Οι τιμές μας είναι καθαρές τιμές και ισχύουν "εκ του εργοστασίου" (EXW Incoterms 2010) από τον τόπο δραστηριότητάς μας, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Για τις υπηρεσίες, οι τιμές αφορούν την απόδοση στον συμφωνημένο τόπο παροχής. Κατά την τιμολόγηση, ο φόρος επί των πωλήσεων θα προστεθεί με τον ισχύοντα εκ του νόμου συντελεστή.
 

(2) Τα έξοδα αποστολής και συσκευασίας επιβαρύνουν τον πελάτη.
 

§ 5 Όροι πληρωμής
(1) Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά βάσει της σύμβασης, η απαίτησή μας θα καθίσταται απαιτητή χωρίς καμία παρακράτηση 30 ημέρες μετά την παραλαβή της παράδοσης ή μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας μας.
 


(2) Σε περίπτωση παραδόσεων ή υπηρεσιών σε πελάτες που εδρεύουν εκτός Γερμανίας, ο πελάτης υποχρεούται να πληρώσει εκ των προτέρων, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί οφείλεται 10 ημέρες μετά την ειδοποίηση ετοιμότητας για αποστολή.

(3) Χωρίς ρητή συμφωνία, ο πελάτης δεν δικαιούται να κάνει οποιεσδήποτε εκπτώσεις.

(4) Οι εκτιμήσεις κόστους που υποβάλλονται από εμάς παραμένουν σε ισχύ για 14 ημέρες από την ημερομηνία δημιουργίας.

§ 6 Υποχρεώσεις του πελάτη για συνεργασία
(1) Ο πελάτης πρέπει να υποστηρίζει εμάς και τους υπαλλήλους μας σε εύλογο, συνήθη βαθμό. Εάν πρέπει να παρέχουμε εργασία ή υπηρεσίες που σχετίζονται με έργα μέσω των υπαλλήλων μας στην εταιρεία του πελάτη, η παροχή χώρων εργασίας και σταθμών εργασίας με υπολογιστή και τηλέφωνο μπορεί επίσης να αποτελεί μέρος της υποστήριξης κατόπιν αιτήματός μας, το κόστος της οποίας βαρύνει τον πελάτη .
 

(2) Υλικά, πληροφορίες και δεδομένα που χρειαζόμαστε για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας πρέπει να διατίθενται σε εμάς από τον πελάτη. Οι φορείς δεδομένων και δεδομένων πρέπει να είναι τεχνικά άψογοι. Εφόσον ισχύουν ειδικοί νομικοί ή λειτουργικοί κανονισμοί ασφάλειας στην επιχείρηση του πελάτη, ο πελάτης πρέπει να μας ενημερώσει σχετικά πριν από την παροχή της υπηρεσίας μας.

(3) Εξαιρούνται οι οδηγίες από τον πελάτη προς τους υπαλλήλους μας σχετικά με τη συγκεκριμένη μορφή παροχής υπηρεσιών, εκτός εάν είναι απαραίτητες οδηγίες σε σχέση με τις απαιτήσεις ασφάλειας και τους εταιρικούς κανονισμούς στην εταιρεία του πελάτη. Οδηγίες για μεμονωμένες ερωτήσεις σχετικά με την εργασία ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχουμε δεν πρέπει να δοθούν στους υπαλλήλους στους οποίους έχει ανατεθεί το έργο από εμάς, αλλά στα άτομα επικοινωνίας που έχουμε ορίσει για το έργο. Αποφασίζουμε πάντα ανεξάρτητα για τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων απόδοσης.
 

§ 7 Εγγύηση και Γενική Ευθύνη
(1) Η παραγραφή των αξιώσεων που οφείλονται σε ελαττώματα στις παραδόσεις και τις υπηρεσίες μας είναι ένα έτος από την έναρξη της νόμιμης παραγραφής. Μετά το τέλος αυτού του έτους, ενδέχεται επίσης να αρνηθούμε τη συμπληρωματική απόδοση χωρίς ο πελάτης να έχει αξιώσεις εναντίον μας για μείωση τιμής, απόσυρση ή αποζημίωση. Αυτή η συντόμευση της προθεσμίας παραγραφής δεν ισχύει για αξιώσεις για αποζημίωση άλλες από εκείνες που οφείλονται σε μεταγενέστερη απόρριψη εκτέλεσης (η προθεσμία παραγραφής για άλλες αξιώσεις αποζημίωσης προκύπτει από την Ενότητα 9, Στοιχείο 6 αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και Υπηρεσίας) και γενικά δεν ισχύει για αξιώσεις σε περίπτωση δόλιας απόκρυψης του ελαττώματος.

(2) Αξιώσεις από τον πελάτη για συμπληρωματική απόδοση λόγω ελαττωμάτων στην υπηρεσία ή την παράδοση που πρέπει να παρέχουμε από εμάς υπάρχουν σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

1. Εάν το αντικείμενο που παραδόθηκε είναι ελαττωματικό, μπορούμε αρχικά να επιλέξουμε εάν θα παρέχουμε συμπληρωματική απόδοση εξαλείφοντας το ελάττωμα (επισκευή) ή παραδίδοντας ένα προϊόν χωρίς ελαττώματα (παράδοση αντικατάστασης). Το δικαίωμα άρνησης του επιλεγμένου τύπου συμπληρωματικής απόδοσης σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις παραμένει ανεπηρέαστο.

2. Δικαιούμαστε να εξαρτήσουμε τη συμπληρωματική απόδοση που οφείλεται από τον πελάτη που θα πληρώσει την οφειλόμενη τιμή αγοράς. Ωστόσο, ο πελάτης δικαιούται να διατηρήσει ένα μέρος της τιμής αγοράς που είναι εύλογο σε σχέση με το ελάττωμα.

3. Ο πελάτης πρέπει να μας δώσει τον χρόνο και την ευκαιρία που απαιτούνται για τη συμπληρωματική απόδοση που οφείλουμε, ιδίως για να παραδώσει τα προϊόντα για τα οποία καταγγέλλονται για σκοπούς επιθεώρησης. Σε περίπτωση παράδοσης αντικατάστασης, ο πελάτης πρέπει να μας επιστρέψει το ελαττωματικό αντικείμενο σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

4. Θα αναλάβουμε τα έξοδα που απαιτούνται για τους σκοπούς των δοκιμών και των συμπληρωματικών επιδόσεων, ιδίως τα έξοδα μεταφοράς, ταξιδίου, εργασίας και υλικού, εάν υπάρχει πράγματι ελάττωμα. Ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα διόρθωσης ή συμπληρωματικής απόδοσης που προκύπτουν από το γεγονός ότι το αγορασμένο αντικείμενο έχει μεταφερθεί σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο κατοικίας ή εμπορικής εγκατάστασης του πελάτη μετά την παράδοση. Εάν το αίτημα ενός πελάτη για διόρθωση ελαττωμάτων αποδειχθεί αδικαιολόγητο, μπορούμε να απαιτήσουμε την επιστροφή των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν από τον πελάτη.

(3) Οι αξιώσεις του πελάτη για ελαττώματα, ιδίως οι αξιώσεις για μεταγενέστερη εκτέλεση, υπαναχώρηση από τη σύμβαση, μείωση τιμής και αποζημίωση για ζημιές, προϋποθέτουν ότι ο πελάτης έχει συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις επιθεώρησης και ειδοποίησης (§§ 377, 381 HGB) . Εάν διαπιστωθεί ελάττωμα κατά την επιθεώρηση ή αργότερα, ο πάροχος πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως εγγράφως. Η ειδοποίηση θεωρείται άμεση εάν γίνει εντός επτά ημερών από την ανακάλυψη του ελαττώματος, οπότε η έγκαιρη αποστολή της ειδοποίησης αρκεί για την τήρηση της προθεσμίας. Ανεξάρτητα από αυτήν την υποχρέωση εξέτασης και ειδοποίησης ελαττωμάτων, ο πελάτης πρέπει να αναφέρει προφανή ελαττώματα (συμπεριλαμβανομένων λανθασμένων και σύντομων παραδόσεων) γραπτώς εντός επτά ημερών από την παράδοση, οπότε η έγκαιρη αποστολή της ειδοποίησης αρκεί για την τήρηση της προθεσμίας. Εάν ο πελάτης δεν πραγματοποιήσει τον κατάλληλο έλεγχο ή/και ειδοποίηση ελαττωμάτων, η ευθύνη μας για το μη γνωστοποιημένο ελάττωμα αποκλείεται. Αυτό δεν ισχύει εάν έχουμε κρύψει με δόλο το ελάττωμα. Έμπορος είναι κάθε επιχειρηματίας που είναι εγγεγραμμένος στο εμπορικό μητρώο ή που διευθύνει μια εμπορική επιχείρηση και απαιτεί μια επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει συσταθεί με εμπορικό τρόπο.
 

(4) Ο πελάτης μπορεί να διεκδικήσει μόνο αποζημιώσεις:
 

1. για ζημιές που προκλήθηκαν στις

— εκ προθέσεως ή κατάφωρα εξ αμελείας παράβαση καθήκοντος εκ μέρους μας ή
 
— σε περίπτωση εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας παραβίασης από έναν από τους νόμιμους εκπροσώπους μας, εκτελεστικούς υπαλλήλους ή αντικαταστάτες μας

βασίζονται σε υποχρεώσεις που δεν είναι βασικές συμβατικές υποχρεώσεις (βασικές υποχρεώσεις) και δεν είναι πρωταρχικές ή δευτερεύουσες υποχρεώσεις σε σχέση με ελαττώματα στις παραδόσεις ή τις υπηρεσίες μας.

2. για αποζημίωση που οφείλεται σε εκ προθέσεως ή εξ αμελείας αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων (καρδινικές υποχρεώσεις) εκ μέρους μας, ενός από τους νόμιμους εκπροσώπους μας, εκτελεστικούς υπαλλήλους ή αντικαταστάτες μας. Σημαντικές συμβατικές υποχρεώσεις (βασικές υποχρεώσεις) κατά την έννοια των παραπάνω υποενοτήτων είναι υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και στην τήρηση των οποίων βασίζεται τακτικά ο πελάτης.

3. Είμαστε επίσης υπεύθυνοι για ζημίες που οφείλονται σε αμέλεια ή εκ προθέσεως παραβίαση υποχρεώσεων σε σχέση με ελαττώματα στην παράδοση ή την υπηρεσία μας (επακόλουθη εκτέλεση ή δευτερεύουσες υποχρεώσεις) και

4. για ζημιά που εμπίπτει στο πεδίο εγγύησης (διασφάλισης) που δίνεται ρητά από εμάς ή εγγύησης ποιότητας ή αντοχής.

(5) Σε περίπτωση απλής εξ αμελείας παράβασης μιας υλικής συμβατικής υποχρέωσης, το ποσό της ευθύνης περιορίζεται στη ζημία που είναι συνήθως αναμενόμενη και προβλέψιμη για εμάς τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, εάν δείξαμε τη δέουσα προσοχή.

(6) Οι αξιώσεις για αποζημίωση από τον πελάτη σε περίπτωση απλής εξ αμελείας παράβασης συμβατικής υποχρέωσης παραγράφονται ένα έτος μετά την έναρξη της παραγραφής. Εξαιρούνται από αυτό οι ζημιές που προκύπτουν από τραυματισμό στη ζωή, στα άκρα ή στην υγεία.

(7) Οι αξιώσεις για αποζημίωση εναντίον μας από νομικά δεσμευτική ευθύνη, για παράδειγμα βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντων, καθώς και από τραυματισμό στη ζωή, στα άκρα ή στην υγεία παραμένουν ανεπηρέαστες από τους παραπάνω κανονισμούς και υφίστανται στον νομικό βαθμό εντός των νόμιμων προθεσμιών.

(8) Εάν τρίτα μέρη ανατεθούν ή εμπλέκονται στην έναρξη ή τον διακανονισμό της συμβατικής σχέσης μεταξύ των μερών, οι περιορισμοί εγγύησης και ευθύνης που περιγράφονται παραπάνω ισχύουν και για τα τρίτα μέρη.

(9) Τα δικαιώματα του πελάτη σύμφωνα με τις παραγράφους 478 και 479 BGB σε περίπτωση που ο πελάτης ή οι άλλοι πελάτες του σε μια αλυσίδα εφοδιασμού διεκδικούνται από έναν καταναλωτή παραμένουν ανεπηρέαστα.

§ 7
  εμπιστευτικότητα
(1) Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και πέντε χρόνια μετά τη λήξη της, ο πελάτης δεσμεύεται να διατηρεί όλες τις πληροφορίες που είναι προσβάσιμες σε αυτόν σε σχέση με τη σύμβαση που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές ή που αναγνωρίζονται ως επιχειρηματικά ή εμπορικά απόρρητα λόγω άλλων περιστάσεις, ιδίως τεχνικές πληροφορίες και οικονομικές πληροφορίες, για να τις κρατήσουν μυστικές και - εκτός εάν εγκριθούν ρητά εκ των προτέρων εγγράφως ή απαιτηθούν για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης - να μην τις καταγράψουν ούτε να τις μεταβιβάσουν σε τρίτους ή να τις εκμεταλλευτούν με οποιονδήποτε τρόπο . Αυτή η υποχρέωση εμπιστευτικότητας παραμένει σε ισχύ για άλλα πέντε χρόνια μετά την πλήρη εκπλήρωση ή τον τερματισμό της σύμβασης.

(2) Από αυτό εξαιρούνται οι πληροφορίες

— τα οποία ήταν ήδη γνωστά στον πελάτη πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύμβαση ή τα οποία τρίτα μέρη έχουν κοινοποιήσει ως μη εμπιστευτικά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζουν οι ίδιοι τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας·
— τα οποία είναι ή γίνονται δημόσια γνωστά χωρίς υπαιτιότητα ή υπαιτιότητα του πελάτη ή
— τα οποία πρέπει να αποκαλυφθούν λόγω νομικών υποχρεώσεων ή επίσημων ή δικαστικών διαταγών.
— Εάν ο πελάτης επικαλεστεί μία από τις παραπάνω εξαιρέσεις, εναπόκειται σε αυτόν να αποδείξει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις.

(3) Στην τελευταία περίπτωση, ο πελάτης πρέπει να μας ενημερώσει αμέσως πριν από την αποκάλυψη. Περαιτέρω νομοθετικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας παραμένουν ανεπηρέαστες.

(4) Για κάθε περίπτωση υπαίτιας παραβίασης αυτής της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας από τον πελάτη, δικαιούμαστε να απαιτήσουμε κατ' αποκοπή αποζημίωση ύψους 10.000 ευρώ (με λόγια: δέκα χιλιάδες ευρώ). ο πελάτης είναι ελεύθερος να αποδείξει ότι έχουμε υποστεί καμία ή λιγότερη ζημιά. Εάν η απόδειξη είναι επιτυχής, υπάρχει μόνο αξίωση για αποζημίωση για τη ζημιά που πραγματικά προκλήθηκε.

(5) Διατηρούμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε αποδεδειγμένα υψηλότερες ζημιές αντί ή επιπλέον της εφάπαξ αποζημίωσης.

§ 9 Διάφορα: Τόπος εκτέλεσης, τόπος δικαιοδοσίας, εφαρμοστέο δίκαιο, επεξεργασία δεδομένων, γλώσσα σύμβασης, ρήτρα διαχωρισμού
(1) Ο τόπος εκτέλεσης είναι τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας στο 09405 Zschopau.


(2) Ο τόπος παροχής όλων των υπηρεσιών που προκύπτουν από την επιχειρηματική σχέση μαζί μας και ο τόπος δικαιοδοσίας είναι η έδρα μας εάν δεν είστε καταναλωτής αλλά έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου.  Το ίδιο ισχύει εάν δεν έχετε γενικό τόπο δικαιοδοσίας στη Γερμανία ή την ΕΕ ή εάν η κατοικία ή η συνήθης διαμονή σας δεν είναι γνωστή τη στιγμή της υποβολής της αγωγής. Η εξουσία προσφυγής στο δικαστήριο σε άλλο νόμιμο τόπο δικαιοδοσίας παραμένει ανεπηρέαστη.

(3) Η γλώσσα της σύμβασης είναι η γερμανική. Εάν τα μέρη χρησιμοποιούν επίσης άλλη γλώσσα, η γερμανική διατύπωση έχει προτεραιότητα σύμφωνα με τη συμφωνία.

(4) Εάν μια διάταξη σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης και παροχής υπηρεσιών ή μια διάταξη στο πλαίσιο άλλων συμφωνιών είναι ή καταστεί άκυρη, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα όλων των άλλων διατάξεων ή συμφωνιών.

(5) Το γερμανικό δίκαιο εφαρμόζεται στις συμβατικές και άλλες έννομες σχέσεις με τους πελάτες μας, με εξαίρεση τη Σύμβαση Πωλήσεων του ΟΗΕ.

Β. Ειδικοί Όροι Παράδοσης Εμπορευμάτων

§ 1 Πεδίο εφαρμογής
Οι παρακάτω ειδικοί όροι για την παράδοση αγαθών ισχύουν επιπλέον των γενικών όρων της ενότητας Α. για όλες τις συμβάσεις με τον πελάτη για την παράδοση αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού.


§ 2 Πεδίο Υπηρεσιών
(1) Η ασφάλεια μεταφοράς για τα προς αποστολή αγαθά θα συναφθεί μόνο εάν ζητηθεί ρητά. Στη συνέχεια θα συναφθεί η ασφάλεια μεταφοράς στο όνομα και για λογαριασμό του πελάτη.

(2) Οφείλεται η μεταβίβαση της κυριότητας και η παράδοση του αντικειμένου της αγοράς. Η συναρμολόγηση, η εγκατάσταση ή η διαμόρφωση του αντικειμένου αγοράς δεν οφείλονται εκτός εάν αυτό έχει ρητά συμφωνηθεί.
 

§ 3 Μετάβαση κινδύνου
Ο κίνδυνος απώλειας ή φθοράς των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται στον πελάτη όταν τα αγαθά παραδίδονται για αποστολή, ακόμη και αν πραγματοποιηθούν τμηματικές παραδόσεις. Εάν η αποστολή καθυστερήσει για λόγους που σχετίζονται με τον πελάτη, ο κίνδυνος περνά στον πελάτη αμέσως μόλις δοθεί η ειδοποίηση ετοιμότητας για αποστολή.

§ 4 Απαλλαγή από την ευθύνη για μη ανταλλάξιμα είδη
(1) Εάν παράγουμε μη ανταλλάξιμα αντικείμενα για λογαριασμό του πελάτη, ιδιαίτερα προϊόντα κατά παραγγελία, λειτουργικά μοντέλα ή πρωτότυπα, αυτά τα είδη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς εσωτερικής έρευνας χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή μας, αλλά όχι εμπορικά. Τα λειτουργικά μοντέλα είναι προϊόντα που χρησιμοποιούνται για εσωτερικούς ελέγχους μεμονωμένων λειτουργιών. Ένα πρωτότυπο είναι ένα προϊόν που αντιπροσωπεύει μια πλήρως λειτουργική δοκιμή, προκαταρκτικό ή αρχικό δείγμα για τον αντίστοιχο σκοπό της σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο οι ιδιότητες του πρωτοτύπου για τις επόμενες παραδόσεις προϊόντων δεν είναι εγγυημένες και ειδικότερα μπορεί να αποκλίνουν από τις ιδιότητες ενός προϊόντος μεταγενέστερης σειράς .
 

(2) Εάν ο πελάτης αναλαμβάνει εμπορική χρήση χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή μας και ως αποτέλεσμα παραβιάζονται εγχώριοι ή ξένοι ή επίσημοι κανονισμοί ασφάλειας ή κανόνες ευθύνης προϊόντος, ο πελάτης πρέπει να μας αποζημιώσει από αντίστοιχες αξιώσεις τρίτων. Σε περιπτώσεις ευθύνης που βασίζεται σε σφάλμα, ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο εάν ο πελάτης είναι υπαίτιος. Εάν η αιτία της ζημίας εμπίπτει στην περιοχή ευθύνης του πελάτη, αυτός φέρει το βάρος της απόδειξης ως προς αυτό.


§ 5 Διατήρηση κυριότητας
(1) Ο πελάτης είναι ελεύθερος να επεξεργάζεται και/ή να πουλήσει τα αγαθά που παραδίδονται από εμάς με την επιφύλαξη διατήρησης της κυριότητας κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και οι παρακάτω διατάξεις

(2) Όλα τα παραδοθέντα αγαθά παραμένουν ιδιοκτησία μας έως ότου εξοφληθεί πλήρως το τίμημα αγοράς και έχουν εξοφληθεί όλες οι αξιώσεις που έχουν ήδη προκύψει και θα προκύψουν στο μέλλον από την παράδοση αγαθών στο πλαίσιο υφιστάμενων επιχειρηματικών σχέσεων.

(3) Η διατήρηση της κυριότητας επεκτείνεται στα προϊόντα που δημιουργούνται με επεξεργασία, ανάμειξη ή συνδυασμό των προϊόντων μας στην πλήρη τους αξία, σύμφωνα με τα οποία θεωρούμαστε ο κατασκευαστής. Εάν προϊόντα τρίτων υποβάλλονται σε επεξεργασία, αναμειγνύονται ή συνδυάζονται με αγαθά τρίτων, αποκτούμε συνιδιοκτησία ανάλογα με την τιμολογιακή αξία των επεξεργασμένων, μικτών ή συνδυασμένων αγαθών. Διαφορετικά, ισχύει το ίδιο για το προϊόν που προκύπτει όπως και για τα αγαθά που παραδίδονται υπό διατήρηση της κυριότητας.

(4) Ο πελάτης με το παρόν εκχωρεί σε εμάς ως εγγύηση τις αξιώσεις έναντι τρίτων που προκύπτουν από τη μεταπώληση των αγαθών ή του προϊόντος συνολικά ή στο ποσό του πιθανού μεριδίου συνιδιοκτησίας μας σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Δεχόμαστε την ανάθεση. Οι υποχρεώσεις του πελάτη, όπως ορίζονται στην Ενότητα 2.1 παραπάνω, ισχύουν και για τις εκχωρημένες αξιώσεις.

(5) Ο πελάτης παραμένει εξουσιοδοτημένος να εισπράξει την αξίωση μαζί μας. Δεσμευόμαστε να μην εισπράξουμε την απαίτηση εφόσον ο πελάτης εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του προς εμάς, δεν αθετήσει την πληρωμή, δεν έχει υποβληθεί αίτηση για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας και δεν υπάρχει άλλη ανεπάρκεια στην ικανότητα πληρωμής του. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, μπορούμε να απαιτήσουμε από τον πελάτη να μας ενημερώσει για τις εκχωρημένες απαιτήσεις και τους οφειλέτες τους, να παράσχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την είσπραξη, να παραδώσει τα σχετικά έγγραφα και να ενημερώσει τους οφειλέτες (τρίτους) για την εκχώρηση.
 

(6) Εάν η ρευστοποιήσιμη αξία των τίτλων υπερβαίνει τις απαιτήσεις μας κατά περισσότερο από 10%, θα αποδεσμεύσουμε τίτλους της επιλογής μας κατόπιν αιτήματος του πελάτη.
 

(7) Τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε διατήρηση της κυριότητας δεν μπορούν να ενεχυριαστούν σε τρίτους ή να εκχωρηθούν ως εγγύηση πριν από την πλήρη εξόφληση των εγγυημένων απαιτήσεων. Ο πελάτης πρέπει να μας ενημερώσει αμέσως εγγράφως εάν και στο βαθμό που τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα αγαθά που μας ανήκουν.

(8) Εάν ο πελάτης ενεργήσει κατά παράβαση της σύμβασης, ιδίως εάν δεν καταβληθεί το οφειλόμενο τίμημα, έχουμε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις ή/και να απαιτήσουμε την επιστροφή των αγαθών στη βάση της διατήρησης του τίτλου. Το αίτημα για επιστροφή δεν περιλαμβάνει δήλωση υπαναχώρησης. Αντίθετα, δικαιούμαστε να απαιτούμε μόνο την επιστροφή των αγαθών και να επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Εάν ο πελάτης δεν καταβάλει το οφειλόμενο τίμημα αγοράς, μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτά τα δικαιώματα μόνο εάν έχουμε θέσει στον πελάτη ανεπιτυχώς μια εύλογη προθεσμία πληρωμής ή ο καθορισμός μιας τέτοιας προθεσμίας δεν είναι απαραίτητος σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

(9) Ο πελάτης πρέπει να μεταχειρίζεται τα δεσμευμένα αγαθά με προσοχή. Κατόπιν αιτήματός μας, ο πελάτης πρέπει να ασφαλίσει επαρκώς τα αγαθά που υπόκεινται σε διατήρηση της κυριότητας με δικά του έξοδα έναντι ζημιών από φωτιά, νερό και κλοπή σε αξία αντικατάστασης. Εάν απαιτηθούν εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης, ο πελάτης πρέπει να τις εκτελέσει έγκαιρα με δικά του έξοδα.

(10) Εάν η αποτελεσματικότητα αυτής της διατήρησης του τίτλου εξαρτάται από την καταχώρισή του, π.χ. σε δημόσια μητρώα στη χώρα του πελάτη, δικαιούμαστε και εξουσιοδοτούμαστε από τον πελάτη να πραγματοποιήσουμε αυτήν την εγγραφή με έξοδα του πελάτη. Ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει δωρεάν όλες τις υπηρεσίες συνεργασίας που απαιτούνται για αυτήν την εγγραφή.
 


Προϋποθέσεις χρήσης του  τηλεφωνική γραμμή


(1) Η τηλεφωνική γραμμή  είναι  διαθέσιμο μέσω τηλεφώνου ή email. Το τηλέφωνο  Η γραμμή επικοινωνίας είναι δωρεάν. 

(2) Οι ακόλουθες τηλεφωνικές υπηρεσίες παρέχονται μέσω της τηλεφωνικής μας γραμμής:

- Λήψη ερωτήσεων από πελάτες σχετικά με τα προϊόντα μας.
- Συμβουλές για τα προϊόντα μας, ειδικά με τη μορφή υποστήριξης εφαρμογών.

Η πώληση, η αποδοχή παραγγελιών ή άλλες παραγγελίες γενικά δεν είναι δυνατές μέσω της τηλεφωνικής γραμμής και απαιτούν ξεχωριστή γραπτή ή ηλεκτρονική παραγγελία από τον πελάτη.

(3) Δεν υπάρχει δικαίωμα χρήσης της τηλεφωνικής γραμμής. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε την τηλεφωνική γραμμή ανά πάσα στιγμή.

(4) Χωρίς αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω της τηλεφωνικής γραμμής
Η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρετεί μόνο για την παροχή υπηρεσιών βοήθειας και τηλεφωνικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

 

bottom of page