top of page
Η τεχνολογία υψηλής τάσης στα ηλεκτρικά οχήματα είναι βασικό συστατικό του συστήματος μετάδοσης κίνησης. Η ενέργεια που αποθηκεύεται στις μπαταρίες μεταφέρεται στον ηλεκτροκινητήρα. Αυτό επιτρέπει στο όχημα να οδηγεί με υψηλή απόδοση και απόδοση. Ωστόσο, η τεχνολογία υψηλής τάσης στα ηλεκτρικά οχήματα αποτελεί επίσης πιθανό κίνδυνο για τους επιβάτες και τους τεχνικούς που εργάζονται στα οχήματα.

Στο μέλλον, το επίπεδο τάσης των συσκευών αποθήκευσης ενέργειας σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα αναμένεται να διπλασιαστεί. Τεχνολογίες με τάσεις λειτουργίας έως και 1.000 V χρησιμοποιούνται ήδη σε ορισμένα επαγγελματικά οχήματα σήμερα. Ωστόσο, τιμές τάσης κάτω από 60 V άμεσης τάσης (DC) και 30 V εναλλασσόμενης τάσης (AC) θεωρούνται αβλαβείς όσον αφορά τον ηλεκτρικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή τη ζωή. Δεδομένου ότι οι τάσεις που χρησιμοποιούνται στα συστήματα υψηλής τάσης των ηλεκτρικών οχημάτων είναι πολύ πάνω από αυτά τα ασφαλή όρια, τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί εκτενείς αναλύσεις κινδύνου. Ως εκ τούτου, η ΕΕ έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές που υποχρεώνουν τους κατασκευαστές να εκδίδουν οδηγίες λειτουργίας και εργασίας προκειμένου να αποκλειστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι κίνδυνοι από την ηλεκτρική ενέργεια κατά τη χρήση, την κατασκευή, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την επισκευή συστημάτων υψηλής τάσης. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει ένας αποδεκτός υπολειπόμενος κίνδυνος που είναι περίπου συγκρίσιμος με τον κίνδυνο χρήσης μιας άθικτης οικιακής συσκευής.

Για το λόγο αυτό, υπάρχουν εκτενείς κανονισμοί ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούνται από τους κατασκευαστές και τους παρόχους υπηρεσιών για να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα τόσο κατά τη λειτουργία όσο και κατά τη συντήρηση και επισκευή του οχήματος. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την επισήμανση εξαρτημάτων υψηλής τάσης, τη χρήση ειδικών εργαλείων και προστατευτικού εξοπλισμού και την εκπαίδευση τεχνικών και διασωστών στο χειρισμό τεχνολογίας υψηλής τάσης. Συνολικά, η τεχνολογία υψηλής τάσης στα ηλεκτρικά οχήματα είναι σημαντικό μέρος της ηλεκτροκίνησης και δεν αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο, εφόσον ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Ο κίνδυνος κατά τη χρήση συστημάτων υψηλής τάσης σε ηλεκτρικά οχήματα προκύπτει κυρίως από την πιθανότητα ροής αίματος μέσω του σώματος, η οποία μπορεί να προκύψει από την επαφή με εξαρτήματα ή γραμμές υψηλής τάσης. Ένας άλλος κίνδυνος είναι η πιθανότητα δημιουργίας τόξου, η οποία μπορεί να προκύψει εάν υπάρξει βραχυκύκλωμα ή ζημιά στα εξαρτήματα υψηλής τάσης.
Εκτός από αυτούς τους άμεσους κινδύνους, οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και ο στατικός ηλεκτρισμός μπορούν επίσης να παρουσιάσουν δυνητικούς κινδύνους. Επιπλέον, η ακατάλληλη ηλεκτρική εργασία στο όχημα από ανεπαρκώς καταρτισμένο προσωπικό και τα τεχνικά ελαττώματα στο όχημα μπορεί να οδηγήσουν σε άλλους κινδύνους που μπορούν να αποφευχθούν. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι κατασκευαστές οχημάτων και οι πάροχοι υπηρεσιών να παρέχουν ειδική εκπαίδευση στους υπαλλήλους για να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να χειρίζονται με ασφάλεια συστήματα υψηλής τάσης. Επιπλέον, πρέπει να συντάσσονται σαφείς οδηγίες λειτουργίας και ασφάλειας για τη χρήση, τη συντήρηση και την επισκευή συστημάτων υψηλής τάσης ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ατυχημάτων.
Η μπαταρία υψηλής τάσης είναι βασικό συστατικό στα ηλεκτρικά οχήματα και αποθηκεύει την ενέργεια που απαιτείται από τον κινητήρα για να κρατήσει το όχημα σε κίνηση. Η μπαταρία αποτελείται από πολλές κυψέλες που συνδέονται σε σειρά και μπορούν να έχουν συνολική τάση αρκετών εκατοντάδων βολτ. Ο σύνδεσμος συντήρησης/σέρβις και οι νεότεροι διακόπτες σέρβις διακόπτουν το κύκλωμα μεταξύ των μονάδων της μπαταρίας υψηλής τάσης. Αυτό απενεργοποιεί ολόκληρο το σύστημα υψηλής τάσης, καθιστώντας δυνατή την ασφαλή εργασία στη μπαταρία υψηλής τάσης χωρίς να εκτίθεται σε δυνητικά επικίνδυνη τάση. Το κύκλωμα διαχωρίζεται διακόπτοντας το ρεύμα ελέγχου στους επαφές της μπαταρίας υψηλής τάσης έτσι ώστε να μην υπάρχει τάση στους εξωτερικούς ακροδέκτες της μπαταρίας. Αυτός είναι ένας σημαντικός μηχανισμός ασφαλείας που είναι απαραίτητος κατά τη συντήρηση και την επισκευή μπαταριών υψηλής τάσης και συστημάτων υψηλής τάσης για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων και τραυματισμών.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο χειρισμός της μπαταρίας υψηλής τάσης και των συνδέσμων σέρβις HV απαιτεί ειδικές γνώσεις και εμπειρία, καθώς οι υψηλές τάσεις και τα ρεύματα αποτελούν πιθανό κίνδυνο. Οι μπαταρίες και τα βύσματα σέρβις HV πρέπει επίσης να ελέγχονται τακτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης και ασφάλειας που ορίζει ο κατασκευαστής, για να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν σωστά και ότι δεν ενέχουν δυνητικούς κινδύνους. Συνολικά, η συντήρηση και η επισκευή των μπαταριών υψηλής τάσης και των βυσμάτων σέρβις HV είναι μια σημαντική πτυχή της ηλεκτροκίνησης που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων και ζημιών.
Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τα καλώδια και τα καλώδια υψηλής τάσης στην πλεξούδα καλωδίωσης υψηλής τάσης πρέπει να έχουν πορτοκαλί περίβλημα. Αυτό γίνεται για να διακρίνονται από άλλες καλωδιώσεις και καλωδιώσεις του οχήματος και να υποδεικνύεται ξεκάθαρα στους τεχνικούς και στους ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης ότι είναι εξαρτήματα υψηλής τάσης που μπορεί να είναι δυνητικά επικίνδυνα. Το πορτοκαλί περίβλημα είναι ένας σημαντικός παράγοντας ασφάλειας που επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό των καλωδίων και των καλωδίων υψηλής τάσης.
bottom of page