top of page

Warunki usługi  

 

§ 1. Ogólne
(1) Niniejsze Ogólne warunki dostaw i usług mają zastosowanie do wszystkich naszych obszarów działalności. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw i Usług dotyczą zarówno dostawy towarów, jak i szkolenia użytkowników
  jak również za nasze usługi.

(2) Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i serwisu obowiązują wyłącznie w naszej relacji z klientem. Dotyczą one również wszystkich przyszłych transakcji, a także wszelkich kontaktów biznesowych z klientem, takich jak rozpoczęcie negocjacji umowy lub rozpoczęcie umowy, nawet jeśli nie zostały one ponownie wyraźnie uzgodnione lub nie zostały ponownie wyraźnie odniesione .
 

(3) Jeżeli w indywidualnych przypadkach zawiązują się zobowiązania również z osobami lub firmami, które same nie mają stać się stroną umowy, ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Świadczenia Usług mają zastosowanie również do nich, o ile ponieważ niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Usług mają zastosowanie do osób trzecich w momencie powstania obowiązku. Dzieje się tak w szczególności w przypadku, gdy osoba trzecia zapoznała się z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży i świadczenia usług lub znała je już w momencie powstania obowiązku.

(4) Przyjęcie naszych usług i dostaw przez klienta uważa się za potwierdzenie ważności niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i serwisu.

§ 2 Zawarcie umowy
(1) O ile nie uzgodniono inaczej, nasze oferty nie są wiążące.

(2) Jesteśmy związani zamówieniem tylko wtedy, gdy zostało przez nas potwierdzone pisemnie potwierdzeniem zamówienia lub gdy przystąpiliśmy do realizacji zamówienia. Jeśli klient chce zmienić zamówienie po naszym potwierdzeniu zamówienia, wymaga to naszej wyraźnej pisemnej zgody.

§ 3 Dostawa, zakres dostawy i usługi, terminy wykonania usług
(1) Terminy dostaw podane są według naszej najlepszej oceny, ale generalnie nie są wiążące. Rozpoczęcie terminu dostawy i dotrzymanie terminów dostaw zakłada terminowe i prawidłowe wykonanie przez klienta obowiązków współpracy, dostarczenie wszelkich dokumentów do dostarczenia oraz dokonanie uzgodnionych zaliczek. Potwierdzone przez nas terminy dostaw odnoszą się zawsze do dnia wysyłki towaru z właściwego miejsca prowadzenia działalności naszej firmy lub innego miejsca dostawy.

(2) Nasza pisemna oferta lub potwierdzenie zamówienia mają decydujące znaczenie dla zakresu naszej dostawy lub usługi. Umowy pomocnicze i zmiany wymagają naszego pisemnego potwierdzenia.
  Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że nie można zrealizować zamówienia zgodnie z informacjami podanymi przez klienta, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy, jeżeli i w zakresie, w jakim klient nie jest przygotowany do zaakceptowania alternatywy proponowane przez nas rozwiązanie i w razie potrzeby przejęcie ewentualnych dodatkowych kosztów, które faktycznie się pojawią.

(3) Jesteśmy uprawnieni do częściowej realizacji wszystkich dostaw i usług w rozsądnym zakresie. Jesteśmy również uprawnieni do korzystania z podwykonawców w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych.

(4) Jeśli uzgodniono, że klient płaci z góry, dostawa nastąpi dopiero po otrzymaniu przez nas pełnej ceny zakupu.

(5) Szczegóły załączone do naszych ofert i potwierdzeń zamówień, takie jak rysunki, dane dotyczące masy, wymiarów i pojemności, są jedynie przybliżone, o ile nie są wyraźnie oznaczone jako wiążące. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do rysunków, szkiców lub podobnych prac przygotowawczych.

(6) W przypadku działania siły wyższej lub innych niezawinionych i nadzwyczajnych okoliczności nie popełnimy zwłoki. W takim przypadku jesteśmy również uprawnieni do odstąpienia od umowy, jeżeli już jesteśmy w zwłoce. W szczególności nie popełnimy zwłoki w przypadku opóźnień w dostawie, jeśli są one spowodowane nieprawidłową lub nieterminową dostawą przez naszych dostawców, za których nie ponosimy odpowiedzialności. W przypadku utrudnień o charakterze przejściowym terminy dostawy lub usługi są przedłużane lub terminy dostawy lub usługi są przesunięte o okres utrudnienia plus rozsądny okres rozruchu.

§ 4 Ceny i opakowanie
(1) Nasze ceny są cenami netto i obowiązują „ex works” (EXW Incoterms 2010) z naszej siedziby, chyba że uzgodniono inaczej. W przypadku usług ceny odnoszą się do wykonania w uzgodnionym miejscu wykonania. Podczas fakturowania zostanie dodany podatek obrotowy według obowiązującej stawki ustawowej.
 

(2) Koszty przesyłki i opakowania zostaną naliczone klientowi.
 

§ 5 Warunki płatności
(1) O ile umownie nie uzgodniono inaczej, nasze roszczenie staje się wymagalne bez potrąceń 30 dni po otrzymaniu dostawy lub po całkowitym wykonaniu naszej usługi.
 


(2) W przypadku dostaw lub usług dla klientów z siedzibą poza granicami Niemiec, klient jest zobowiązany do zapłaty z góry, chyba że uzgodniono inaczej. Kwota do zapłaty jest płatna 10 dni po zgłoszeniu gotowości do wysyłki.

(3) Bez wyraźnej zgody klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

(4) Przesłane przez nas kosztorysy zachowują ważność przez 14 dni od daty sporządzenia.

§ 6 Obowiązki Klienta w zakresie współpracy
(1) Klient musi wspierać nas i naszych pracowników w rozsądnym, zwyczajowym zakresie. Jeżeli musimy świadczyć prace projektowe lub usługi za pośrednictwem naszych pracowników w firmie klienta, częścią wsparcia na nasze życzenie może być również udostępnienie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy z komputerem i telefonem, którego koszty ponosi klient .
 

(2) Materiały, informacje i dane, których potrzebujemy do świadczenia naszych usług, muszą zostać nam udostępnione przez klienta. Dane i nośniki danych muszą być bezbłędne technicznie. O ile w przedsiębiorstwie klienta obowiązują szczególne przepisy ustawowe lub dotyczące bezpieczeństwa pracy, klient musi nas o tym poinformować przed wykonaniem usługi.

(3) Instrukcje klienta dla naszych pracowników dotyczące określonej formy świadczenia usług są wyłączone, chyba że instrukcje są konieczne w związku z wymogami bezpieczeństwa i przepisami zakładowymi w firmie klienta. Dyspozycji dotyczących indywidualnych pytań dotyczących pracy lub świadczonych przez nas usług nie należy przekazywać pracownikom, którym powierzyliśmy zadanie, ale wskazanym przez nas osobom kontaktowym. Zawsze samodzielnie decydujemy o niezbędnych środkach w zakresie naszych zobowiązań wykonawczych.
 

§ 7 Gwarancja i odpowiedzialność ogólna
(1) Termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad naszych dostaw i usług wynosi jeden rok od początku ustawowego terminu przedawnienia. Po upływie tego roku możemy w szczególności odmówić wykonania uzupełniającego, bez jakichkolwiek roszczeń klienta wobec nas o obniżenie ceny, wycofanie się lub odszkodowanie. Niniejsze skrócenie terminu przedawnienia nie dotyczy roszczeń odszkodowawczych innych niż wynikające z odmowy późniejszego wykonania świadczenia (termin przedawnienia innych roszczeń odszkodowawczych wynika z § 9 ust. 6 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Usług) oraz generalnie nie dotyczy to roszczeń w przypadku oszukańczego zatajenia wady.

(2) Roszczenia klienta z tytułu świadczenia uzupełniającego z powodu wad w usłudze lub dostawie, która ma być wykonana przez nas, istnieją zgodnie z następującymi przepisami:

1. Jeżeli dostarczona rzecz jest wadliwa, możemy wstępnie dokonać wyboru, czy wykonać świadczenie uzupełniające poprzez usunięcie wady (naprawa) lub poprzez dostarczenie rzeczy wolnej od wad (dostawa zastępcza). Prawo do odmowy wykonania wybranego rodzaju świadczenia uzupełniającego zgodnie z wymogami ustawowymi pozostaje nienaruszone.

2. Jesteśmy uprawnieni do uzależnienia należnego świadczenia uzupełniającego od uiszczenia przez klienta należnej ceny zakupu. Klient ma jednak prawo do zatrzymania części ceny zakupu, która jest uzasadniona w związku z wadą.

3. Klient musi dać nam czas i możliwości niezbędne do wykonania uzupełniającego należnego, w szczególności do przekazania reklamowanego towaru do kontroli. W przypadku dostawy zastępczej klient musi zwrócić nam wadliwy produkt zgodnie z przepisami ustawowymi.

4. Ponosimy koszty związane z testowaniem i dodatkowym wykonaniem, w szczególności koszty transportu, podróży, robocizny i materiałów, jeśli wada rzeczywiście wystąpi. Klient ponosi koszty naprawy lub wykonania uzupełniającego, które wynikają z faktu, że zakupiony przedmiot został po dostawie przewieziony w inne miejsce niż miejsce zamieszkania klienta lub przedsiębiorstwo handlowe. Jeżeli żądanie klienta usunięcia wady okaże się nieuzasadnione, możemy żądać od klienta zwrotu poniesionych kosztów.

(3) Roszczenia klienta z tytułu wad, w szczególności roszczenia o późniejsze wykonanie, odstąpienie od umowy, obniżenie ceny i naprawienie szkody, zakładają, że klient dopełnił ustawowych obowiązków kontroli i powiadomienia (§§ 377, 381 HGB) . W przypadku stwierdzenia wady podczas oględzin lub później należy niezwłocznie powiadomić usługodawcę na piśmie. Zgłoszenie uważa się za niezwłoczne, jeżeli zostało dokonane w ciągu 7 dni od wykrycia wady, przy czym terminowe wysłanie zgłoszenia jest wystarczające do zachowania terminu. Niezależnie od tego obowiązku zbadania i zawiadomienia o wadach, wady oczywiste (w tym wadliwe i krótkie dostawy) klient zobowiązany jest zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od daty dostawy, przy czym terminowe wysłanie zawiadomienia jest wystarczające do zachowania terminu. Jeżeli klient nie dokona prawidłowej kontroli i/lub zgłoszenia wad, nasza odpowiedzialność za niezgłoszoną wadę jest wyłączona. Nie dotyczy to sytuacji, w której wadę podstępnie ukryliśmy. Kupcem jest każdy przedsiębiorca, który jest wpisany do rejestru handlowego lub prowadzi działalność gospodarczą i wymaga prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach komercyjnych.
 

(4) Klient może dochodzić odszkodowania wyłącznie:
 

1. za szkody wyrządzone w dniu

— umyślne lub rażące zaniedbanie naruszenia obowiązków z naszej strony lub
 
— w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia przez jednego z naszych przedstawicieli prawnych, pracowników wykonawczych lub pełnomocników

opierają się na zobowiązaniach, które nie są istotnymi zobowiązaniami umownymi (obowiązki kardynalne) i nie są podstawowymi lub drugorzędnymi zobowiązaniami w związku z wadami naszych dostaw lub usług.

2. za szkody wynikające z umyślnego lub wynikającego z zaniedbania naruszenia zobowiązań umownych (obowiązki kardynalne) z naszej strony, jednego z naszych przedstawicieli prawnych, pracowników wykonawczych lub pełnomocników. Istotnymi zobowiązaniami umownymi (obowiązkami kardynalnymi) w rozumieniu powyższych ustępów są zobowiązania, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu klient regularnie polega.

3. Ponosimy również odpowiedzialność odszkodowawczą wynikającą z niedbalstwa lub celowego naruszenia obowiązków w związku z wadami naszej dostawy lub usługi (wykonanie późniejsze lub zobowiązania drugorzędne) oraz

4. za szkody objęte wyraźnie udzieloną przez nas gwarancją (ubezpieczeniem) lub gwarancją jakości lub trwałości.

(5) W przypadku zwykłego naruszenia istotnego zobowiązania umownego z powodu zaniedbania, kwota odpowiedzialności jest ograniczona do szkody, która jest zwykle oczekiwana i przewidywalna dla nas w momencie zawarcia umowy, o ile zachowaliśmy należytą staranność.

(6) Roszczenia odszkodowawcze klienta w przypadku zwykłego zaniedbania zobowiązania umownego ulegają przedawnieniu po upływie roku od rozpoczęcia ustawowego terminu przedawnienia. Wyłączone są z tego szkody wynikające z uszkodzenia życia, kończyn lub zdrowia.

(7) Roszczenia odszkodowawcze przeciwko nam z tytułu prawnie wiążącej odpowiedzialności, na przykład na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt, a także z tytułu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu pozostają nienaruszone przez powyższe przepisy i istnieją w zakresie prawnym w ustawowych terminach.

(8) Jeżeli osoby trzecie są zlecone lub zaangażowane w nawiązanie lub uregulowanie stosunku umownego między stronami, powyższe ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności obowiązują również osoby trzecie.

(9) Prawa klienta zgodnie z paragrafami 478 i 479 BGB w przypadku roszczenia klienta lub jego innych klientów w łańcuchu dostaw przez konsumenta pozostają nienaruszone.

§ 7
  poufność
(1) Przez okres obowiązywania umowy i pięć lat po jej zakończeniu klient zobowiązuje się do przechowywania wszelkich informacji, do których ma dostęp w związku z umową, które są oznaczone jako poufne lub które można rozpoznać jako tajemnice handlowe lub handlowe ze względu na inne okoliczności, w szczególności informacji technicznych i informacji gospodarczych, zachowania ich w tajemnicy oraz – o ile nie zostało to wyraźnie wcześniej zatwierdzone na piśmie lub wymagane do realizacji celu umowy – nie utrwalania ich, przekazywania osobom trzecim lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób . Ten obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez kolejne pięć lat po całkowitym wypełnieniu lub rozwiązaniu umowy.

(2) Wyłączone z tego są informacje

— które były znane klientowi przed rozpoczęciem negocjacji umowy lub które osoby trzecie zgłosiły jako niepoufne, pod warunkiem że same nie naruszają zobowiązań do zachowania poufności;
— które są lub stały się publicznie znane bez winy lub winy klienta lub;
— które muszą zostać ujawnione ze względu na zobowiązania prawne lub nakazy urzędowe lub sądowe.
— Jeżeli klient powołuje się na jeden z powyższych wyjątków, to do niego należy udowodnienie, że wymagania są spełnione.

(3) W tym ostatnim przypadku klient musi nas poinformować bezpośrednio przed ujawnieniem. Dalsze ustawowe zobowiązania do zachowania poufności pozostają nienaruszone.

(4) Za każdy przypadek zawinionego naruszenia przez klienta tego obowiązku zachowania poufności jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania ryczałtowego w wysokości 10 000 EUR (słownie: dziesięć tysięcy euro); Klient może udowodnić, że nie ponieśliśmy żadnych szkód lub mniej. W przypadku pozytywnego wyniku dowodu istnieje tylko roszczenie o naprawienie rzeczywiście poniesionej szkody.

(5) Zastrzegamy sobie prawo do żądania wyraźnie wyższych odszkodowań zamiast lub dodatkowo do odszkodowania ryczałtowego.

§ 9 Różne: Miejsce wykonania, właściwość miejscowa sądu, obowiązujące prawo, przetwarzanie danych, język umowy, klauzula salwatoryjna
(1) Miejscem wykonania jest siedziba naszej firmy w 09405 Zschopau.


(2) Miejscem wykonania wszelkich usług wynikających ze stosunku handlowego z nami oraz miejscem jurysdykcji jest nasza siedziba, jeśli nie jesteś konsumentem, a handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub publicznoprawnym funduszem specjalnym.  To samo dotyczy sytuacji, gdy nie masz ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub UE lub jeśli Twoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce zamieszkania nie jest znane w momencie wniesienia powództwa. Uprawnienie do odwołania się do sądu innego miejsca jurysdykcji pozostaje nienaruszone.

(3) Językiem umowy jest niemiecki. Jeżeli strony posługują się również innym językiem, zgodnie z umową pierwszeństwo ma brzmienie niemieckie.

(4) Jeżeli postanowienie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług lub postanowienie w ramach innych umów jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień lub umów.

(5) Do stosunków umownych i innych stosunków prawnych z naszymi klientami zastosowanie ma prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży.

B. Specjalne warunki dostawy towarów

§ 1 Zakres
Poniższe warunki specjalne dotyczące dostawy towarów mają zastosowanie w uzupełnieniu do ogólnych warunków określonych w punkcie A. dla wszystkich umów z klientem na dostawę towarów, w tym oprogramowania.


§ 2 Zakres usług
(1) Ubezpieczenie transportowe towarów, które mają zostać wysłane, zostanie wykupione tylko na wyraźne żądanie. Ubezpieczenie transportowe zostanie wówczas wykupione w imieniu i na rachunek klienta.

(2) Przeniesienie własności i zrzeczenie się przedmiotu zakupu jest należne. Montaż, instalacja lub konfiguracja przedmiotu zakupu nie jest należna, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione.
 

§ 3 Przejście ryzyka
Ryzyko utraty lub pogorszenia towaru przechodzi na klienta z chwilą przekazania towaru do wysyłki, nawet w przypadku dostaw częściowych. Jeżeli wysyłka opóźnia się z przyczyn dotyczących klienta, ryzyko przechodzi na klienta z chwilą powiadomienia o gotowości do wysyłki.

§ 4 Zwolnienie od odpowiedzialności za przedmioty nie podlegające wymianie
(1) Jeżeli produkujemy w imieniu klienta przedmioty niepodlegające wymianie, w szczególności produkty wykonane na zamówienie, modele funkcjonalne lub prototypy, przedmioty te mogą być wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych celów badawczych bez naszej wyraźnej zgody, ale nie w celach handlowych. Modele funkcjonalne to produkty, które służą do wewnętrznego testowania poszczególnych funkcji. Prototyp to produkt stanowiący w pełni funkcjonalny test, próbkę wstępną lub wstępną dla danego celu zamówienia, przy czym właściwości prototypu dla kolejnych dostaw produktu nie są gwarantowane, a w szczególności mogą odbiegać od właściwości produktu późniejszej serii .
 

(2) Jeśli klient podejmie się komercyjnego użytkowania bez naszej wyraźnej zgody i w wyniku tego zostaną naruszone krajowe lub zagraniczne lub oficjalne przepisy bezpieczeństwa lub zasady odpowiedzialności za produkt, klient jest zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiednich roszczeń osób trzecich. W przypadku odpowiedzialności z tytułu winy ma to jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy wina leży po stronie klienta. Jeżeli przyczyna powstania szkody leży w zakresie odpowiedzialności klienta, to na nim spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie.


§ 5 Zastrzeżenie własności
(1) Klient może przetwarzać i/lub sprzedawać dostarczone przez nas towary z zastrzeżeniem prawa własności w zwykłym toku działalności. W takim przypadku obowiązują również poniższe postanowienia:

(2) Wszystkie dostarczone towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu i uregulowania wszelkich roszczeń, które już powstały i powstaną w przyszłości w związku z dostawą towarów w ramach istniejących stosunków handlowych.

(3) Zastrzeżenie własności obejmuje produkty powstałe w wyniku przetworzenia, zmieszania lub połączenia naszych towarów w pełnej wartości, przy czym jesteśmy uważani za producenta. W przypadku przetworzenia, zmieszania lub połączenia towarów osób trzecich z towarami osób trzecich nabywamy współwłasność proporcjonalnie do wartości faktury przetworzonych, zmieszanych lub połączonych towarów. W przeciwnym razie to samo dotyczy otrzymanego produktu, jak i towarów dostarczonych z zastrzeżeniem własności.

(4) Zamawiający niniejszym ceduje na nas jako zabezpieczenie roszczenia wobec osób trzecich wynikające z odsprzedaży towaru lub produktu w całości lub w wysokości naszego ewentualnego udziału we współwłasności zgodnie z poprzednim ustępem. Przyjmujemy zlecenie. Obowiązki klienta określone w punkcie 2.1 powyżej obowiązują również w odniesieniu do scedowanych wierzytelności.

(5) Klient pozostaje upoważniony do odebrania roszczenia razem z nami. Zobowiązujemy się nie dochodzić roszczenia, dopóki klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec nas, nie zalega z płatnościami, nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego i nie ma innych braków w jego zdolności płatniczej. W takim przypadku możemy jednak żądać, aby klient poinformował nas o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, udzielił wszelkich informacji niezbędnych do windykacji, przekazał odpowiednie dokumenty oraz poinformował dłużników (osoby trzecie) o cesji.
 

(6) Jeżeli możliwa do uzyskania wartość zabezpieczeń przekracza nasze roszczenia o więcej niż 10%, zwolnimy wybrane przez nas zabezpieczenia na żądanie klienta.
 

(7) Towary objęte zastrzeżeniem własności nie mogą być przedmiotem zastawu na rzecz osób trzecich ani scedowane jako zabezpieczenie przed całkowitym zapłaceniem zabezpieczonych wierzytelności. Klient musi niezwłocznie poinformować nas na piśmie, czy iw jakim zakresie osoby trzecie mają dostęp do należących do nas towarów.

(8) Jeżeli klient działa z naruszeniem umowy, w szczególności jeśli należna cena zakupu nie zostanie zapłacona, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi i/lub żądania zwrotu towaru na podstawie zastrzeżenia własności. Żądanie zwrotu nie zawiera oświadczenia o odstąpieniu; wręcz przeciwnie, jesteśmy uprawnieni jedynie do żądania zwrotu towaru i zastrzeżenia prawa do odstąpienia od umowy. Jeśli klient nie zapłaci należnej ceny zakupu, możemy dochodzić tych praw tylko wtedy, gdy wcześniej bezskutecznie wyznaczyliśmy klientowi rozsądny termin płatności lub ustalenie takiego terminu jest niepotrzebne w świetle przepisów ustawowych.

(9) Klient musi ostrożnie obchodzić się z zastrzeżonym towarem. Na nasze żądanie klient musi na własny koszt odpowiednio ubezpieczyć towar zastrzeżony od ognia, wody i kradzieży na wartość zastępczą. Jeśli konieczne są prace konserwacyjne i przeglądowe, klient musi je przeprowadzić w odpowiednim czasie na własny koszt.

(10) Jeżeli skuteczność tego zastrzeżenia własności zależy od jego rejestracji, np. w rejestrach publicznych w kraju klienta, jesteśmy uprawnieni i upoważnieni przez klienta do dokonania tej rejestracji na koszt klienta. Klient jest zobowiązany do nieodpłatnego świadczenia wszystkich usług współpracy wymaganych do tej rejestracji.
 


Warunki korzystania z  gorąca linia


(1) Infolinia  jest  dostępne telefonicznie lub mailowo. Telefon  Infolinia jest bezpłatna. 

(2) Za pośrednictwem naszej infolinii świadczone są następujące usługi telefoniczne:

- Otrzymywanie zapytań od klientów dotyczących naszych produktów.
- Doradztwo w zakresie naszych produktów, zwłaszcza w formie wsparcia aplikacyjnego.

Sprzedaż, przyjęcie zamówienia lub inne zamówienia nie są zasadniczo możliwe za pośrednictwem infolinii i wymagają oddzielnego pisemnego lub elektronicznego zamówienia przez klienta.

(3) Nie ma prawa do korzystania z infolinii. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania infolinii w dowolnym momencie.

(4) Brak rozwiązywania problemów za pośrednictwem infolinii
Infolinia służy wyłącznie do świadczenia usług pomocy i wsparcia telefonicznego w zakresie rozwiązywania problemów.

 

bottom of page