top of page

Szolgáltatás feltételei  

 

1. § Általános
(1) Jelen Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételek valamennyi tevékenységi területünkre vonatkoznak. Jelen Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételek mind az áruk kiszállítására, mind a felhasználói oktatásra vonatkoznak
  valamint szolgáltatásainkért.

(2) Jelen általános értékesítési és szolgáltatási feltételek kizárólag az ügyféllel fennálló kapcsolatunkra vonatkoznak. Ugyancsak vonatkoznak minden jövőbeni ügyletre, valamint az ügyféllel való minden üzleti kapcsolatra, mint például a szerződéses tárgyalások megkezdése vagy a szerződés megkötése, még akkor is, ha azokról nem állapodtak meg ismét, vagy ha nem hivatkoznak rájuk ismét. .
 

(3) Ha egyedi esetekben olyan személyekkel vagy társaságokkal is kötnek kötelezettséget, akik nem válnak szerzõdõ félként, a jelen Általános Értékesítési és Szolgáltatási Feltételekben foglalt felelõsségi korlátozások rájuk is vonatkoznak, amennyiben mivel a jelen Általános Értékesítési és Szolgáltatási Feltételek a kötelezettség megállapításakor harmadik felekre vonatkoznak. Ez különösen akkor áll fenn, ha a harmadik személy a jelen általános értékesítési és szolgáltatási feltételekről tudomást szerzett, vagy már a kötelezettség megállapításakor tudomást szerzett azokról.

(4) Szolgáltatásaink és szállításaink vásárló általi elfogadása jelen általános értékesítési és szolgáltatási feltételek érvényességének elismerésének minősül.

2. § Szerződéskötés
(1) Eltérő megállapodás hiányában ajánlataink nem kötelező érvényűek.

(2) Megrendeléshez csak akkor vagyunk kötve, ha azt megrendelés visszaigazolással írásban visszaigazoltuk, vagy a megrendelés teljesítését megkezdtük. Amennyiben a vásárló a megrendelés visszaigazolását követően módosítani kívánja a megrendelését, ehhez kifejezett írásbeli hozzájárulásunk szükséges.

3. § Szállítás, szállítás és szolgáltatás köre, szolgáltatási határidők
(1) A szállítási határidőket legjobb megítélésünk szerint határozzuk meg, de általában nem kötelező érvényűek. A szállítási időszak kezdete és a szállítási határidők betartása feltételezi, hogy a megrendelő az együttműködési kötelezettségét időben és megfelelően teljesíti, minden átadandó dokumentumot rendelkezésre bocsát, és a megállapodás szerinti előleget teljesíti. Az általunk visszaigazolt szállítási határidők minden esetben az áru cégünk telephelyéről vagy más szállítási helyről történő feladás napjára vonatkoznak.

(2) Szállításunk vagy szolgáltatásunk terjedelmére vonatkozóan írásos ajánlatunk vagy rendelési visszaigazolásunk meghatározó. Kiegészítő szerződések és módosítások írásos megerősítést igényelnek.
  Ha a szerződéskötést követően kiderül, hogy a megrendelés nem teljesíthető a vevő tájékoztatása szerint, jogosultak vagyunk elállni a szerződéstől, amennyiben és amennyiben a vevő nem hajlandó az alternatívát elfogadni. az általunk javasolt megoldást, és ha szükséges, vállaljuk a ténylegesen felmerülő többletköltségeket .

(3) Minden szállítás és szolgáltatás ésszerű mértékig részteljesítésre jogosultak vagyunk. Jogosultunk továbbá alvállalkozók igénybevételére szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez.

(4) Amennyiben a vevő előre fizet, a szállítás csak a teljes vételár kézhezvétele után történik.

(5) Az ajánlatainkhoz és a rendelési visszaigazolásainkhoz mellékelt adatok, mint például a rajzok, a tömeg, a méretek és a kapacitás adatai, csak hozzávetőlegesek, kivéve, ha kifejezetten kötelező érvényűnek jelöljük. Fenntartunk minden jogot a rajzokra, vázlatokra vagy hasonló előkészítő munkákra.

(6) Vis maior vagy egyéb nem felróható és rendkívüli körülmény esetén nem késedelmeskedünk. Ebben az esetben is jogosultak vagyunk elállni a szerződéstől, ha már késésben vagyunk. Nem vállalunk késedelmet különösen abban az esetben, ha a szállítási késedelmet beszállítóink hibás vagy nem megfelelő időben történő szállítása okozza, akikért nem vagyunk felelősek. Átmeneti idejű akadályozás esetén a szállítási vagy szolgáltatási határidők meghosszabbításra kerülnek, illetve a szállítási, szolgáltatási határidők az akadályozás időtartamával plusz egy ésszerű indítási határidővel kitolódnak.

4. § Árak és csomagolás
(1) Áraink nettó árak, és eltérő megállapodás hiányában „gyárból” (EXW Incoterms 2010) vonatkoznak a telephelyünkre. Szolgáltatások esetén az árak a megbeszélt teljesítési helyen történő teljesítésre vonatkoznak. A számlázáskor a vonatkozó törvényi mértékű forgalmi adó kerül hozzáadásra.
 

(2) A szállítási és csomagolási költségek a vevőt terhelik.
 

5. § Fizetési feltételek
(1) Eltérő szerződéses megállapodás hiányában követelésünk levonás nélkül a szállítás kézhezvételétől vagy a szolgáltatásunk teljes körű ellátásától számított 30 napon belül esedékes.
 


(2) Németországon kívüli vevőknek történő szállítás vagy szolgáltatás esetén a megrendelő eltérő megállapodás hiányában előre fizetési kötelezettséget vállal. A fizetendő összeg a feladási készenlétről szóló értesítést követő 10 napon belül esedékes.

(3) Kifejezett megállapodás nélkül az ügyfél levonásra nem jogosult.

(4) Az általunk benyújtott költségbecslések a keletkezéstől számított 14 napig érvényesek.

6. § Megrendelő együttműködési kötelezettsége
(1) Az ügyfélnek az ésszerű, szokásos mértékig támogatnia kell minket és munkatársainkat. Amennyiben a megrendelő cégében dolgozóinkon keresztül projekthez kapcsolódó munkát vagy szolgáltatásokat kell nyújtanunk, kérésünkre a támogatás részét képezheti munkaszobák, munkaállomások PC-vel és telefonnal történő biztosítása is, melynek költségei a megrendelőt terhelik. .
 

(2) Azokat az anyagokat, információkat és adatokat, amelyekre szolgáltatásaink nyújtásához szükségünk van, az ügyfélnek rendelkezésünkre kell bocsátania. Az adatoknak és az adathordozóknak műszakilag kifogástalannak kell lenniük. Amennyiben az ügyfél vállalkozására speciális törvényi vagy üzembiztonsági előírások vonatkoznak, erről a szolgáltatásunk nyújtása előtt köteles minket tájékoztatni.

(3) Az ügyféltől a szolgáltatásnyújtás konkrét formájára vonatkozó utasítások munkavállalóinknak kizártak, kivéve, ha az ügyfél cégénél a biztonsági követelményekkel és a vállalati előírásokkal kapcsolatban utasítások szükségesek. Az általunk elvégzett munkával vagy szolgáltatással kapcsolatos egyedi kérdésekre vonatkozó utasításokat nem az általunk megbízott munkatársaknak, hanem a projekthez általunk megnevezett kapcsolattartóknak adjuk meg. A szükséges intézkedésekről mindig önállóan döntünk a teljesítési kötelezettségünk keretében.
 

7. § Jótállás és általános felelősség
(1) Szállításaink és szolgáltatásaink hibáiból eredő igények elévülési ideje a törvényes elévülési idő kezdetétől számított egy év. Ez év végét követően különösen megtagadhatjuk a pótteljesítést anélkül, hogy a megrendelőnek árleszállítási, elállási vagy kártérítési igénye lenne velünk szemben. Az elévülési idő ezen rövidítése nem vonatkozik az utólagos teljesítés megtagadásából eredő kártérítési igények kivételével (az egyéb kártérítési igények elévülési ideje jelen Általános Értékesítési és Szolgáltatási Feltételek 9. § 6. pontjából következik), ill. általában nem vonatkozik a hiba csalárd eltitkolása esetén felmerülő igényekre.

(2) A megrendelőnek az általunk nyújtott szolgáltatás vagy szállítás hibáiból eredő pótteljesítési igénye az alábbi rendelkezések szerint áll fenn:

1. Ha a kiszállított cikk hibás, akkor kezdetben választhatunk, hogy a hiba elhárításával (javítás) vagy hibamentes termék szállításával (csereszállítás) biztosítunk-e kiegészítő teljesítést. A választott kiegészítő teljesítés törvényi előírások szerinti megtagadásának joga nem érinti.

2. Jogosultunk a pótteljesítést az esedékes vételár megfizetésétől függővé tenni. A vásárló azonban jogosult a vételár egy részét megtartani, amely a hibához képest ésszerű.

3. Megrendelő köteles megadni számunkra a kellő időt és lehetőséget a pótlólagos teljesítésre, így különösen a kifogásolt áru ellenőrzésre történő átadására. Csereszállítás esetén a vásárló köteles a hibás terméket visszaküldeni részünkre a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

4. Valós meghibásodás esetén viseljük a tesztelés és a kiegészítő teljesítés költségeit, így különösen a szállítási, utazási, munka- és anyagköltségeket. A vevő viseli azokat a kijavítási vagy pótteljesítési költségeket, amelyek abból a tényből erednek, hogy a megvásárolt terméket az átadást követően a vevő lakóhelyétől vagy kereskedelmi telephelyétől eltérő helyre vitték. Amennyiben a vevő hiánypótlási kérelme indokolatlannak bizonyul, a felmerült költségek megtérítését követelhetjük a vevőtől.

(3) A megrendelő hibaigényei, így különösen az utólagos teljesítésre, a szerződéstől való elállásra, az árleszállításra és a kártérítésre vonatkozó igények feltételezik, hogy a megrendelő a jogszabályban előírt ellenőrzési és bejelentési kötelezettségének eleget tett (HGB 377., 381. §). . Ha az ellenőrzés során vagy később hibát állapítanak meg, a szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni kell. A bejelentés azonnalinak minősül, ha arra a hiba felfedezésétől számított hét napon belül kerül sor, így a határidő betartásához elegendő a bejelentés időben történő megküldése. A Megrendelő e vizsgálati és hibabejelentési kötelezettségétől függetlenül a nyilvánvaló hibákat (ideértve a hibás és rövid szállítást is) köteles írásban bejelenteni a kézbesítéstől számított hét napon belül, amelynél a határidő betartásához elegendő az értesítés időben történő megküldése. Ha a megrendelő nem végzi el a megfelelő ellenőrzést és/vagy hibabejelentést, a nem bejelentett hibáért felelősségünk kizárt. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha csalárd módon eltitkoltuk a hibát. Kereskedő az a vállalkozó, aki a cégjegyzékbe bejegyzett, vagy aki kereskedelmi tevékenységet folytat, és kereskedelmi célú vállalkozási tevékenységet igényel.
 

(4) Az ügyfél kártérítést csak:
 

1.-án okozott kárért

— szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegés részünkről, ill
 
- valamely jogi képviselőnk, vezető alkalmazottunk vagy helyettes ügynökünk szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértése miatt

olyan kötelezettségeken alapulnak, amelyek nem alapvető szerződéses kötelezettségek (kardinális kötelezettségek), és nem elsődleges vagy másodlagos kötelezettségek szállításaink vagy szolgáltatásaink hibáival kapcsolatban.

2. a szerzõdéses kötelezettségek szándékos vagy gondatlan megszegésébõl eredõ károkért (karakteriális kötelezettségek), valamelyik törvényes képviselõnk, ügyvezetõ alkalmazottunk vagy helyettes megbízottunk. Jelentős szerződéses kötelezettségnek (karakteriális kötelezettségnek) a fenti alpontok értelmében azok a kötelezettségek minősülnek, amelyek teljesítése elengedhetetlen a szerződés megfelelő teljesítéséhez, és amelyek betartására a megrendelő rendszeresen támaszkodik.

3. Szállításunk vagy szolgáltatásunk hibáival (utólagos teljesítéssel vagy másodlagos kötelezettségekkel) kapcsolatos kötelezettségek gondatlan vagy szándékos megszegéséből eredő károkért is felelünk, ill.

4. az általunk kifejezetten vállalt jótállás (garancia) vagy minőségi vagy tartóssági garancia hatálya alá tartozó károkért.

(5) Lényeges szerződéses kötelezettség egyszerű gondatlan megszegése esetén a felelősség mértéke arra a kárra korlátozódik, amely kellő gondossággal járt el a szerződéskötéskor jellemzően számunkra várható és előreláthatóan.

(6) A szerződéses kötelezettség egyszerű gondatlan megszegése esetén az ügyfél kártérítési igénye a törvényes elévülési idő kezdetétől számított egy év elteltével évül el. Ez nem vonatkozik az élet-, testi- vagy egészségkárosodásból eredő károkra.

(7) A jogilag kötelező érvényű felelősségből, például a termékfelelősségi törvény alapján, valamint az életet, testi épséget vagy egészséget megsértő kártérítési igényeket velünk szemben a fenti előírások nem érintik, és a törvényes időtartamon belül a törvényes mértékig fennállnak.

(8) Ha a felek közötti szerződéses jogviszony kezdeményezésében vagy rendezésében harmadik személyeket bíznak meg vagy vesznek részt, a fent leírt szavatossági és felelősségi korlátozások a harmadik felekre is vonatkoznak.

(9) A vevőnek a BGB 478. és 479. paragrafusa szerinti jogait abban az esetben, ha a fogyasztót vagy az ellátási láncban lévő többi ügyfelét a fogyasztó igényli, ez nem érinti.

7. §
  titoktartás
(1) Az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt és annak megszűnését követő öt éven belül megőrzi mindazon, a szerződéssel kapcsolatban számára hozzáférhető, bizalmasnak minősített, illetve üzleti vagy üzleti titokként felismerhető információkat. körülmények, különösen a műszaki és gazdasági információk, titokban tartani, és - kivéve, ha azt előzetesen kifejezetten írásban jóváhagyták vagy a szerződés céljának eléréséhez szükséges - sem rögzíteni, sem harmadik félnek átadni, vagy bármilyen módon hasznosítani. . Ez a titoktartási kötelezettség a szerződés teljes teljesítését vagy megszűnését követően további öt évig érvényben marad.

(2) Ebből az információ nem vonatkozik

— amelyekről az ügyfél már a szerződéskötési tárgyalások megkezdése előtt tudott, vagy amelyeket harmadik felek nem bizalmasnak minősítettek, feltéve, hogy maguk nem sértik meg titoktartási kötelezettségeiket;
– amelyek nem az ügyfél hibájából vagy hibájából válnak nyilvánossá vagy válnak ismertté;
— amelyeket jogi kötelezettség vagy hatósági vagy bírósági végzés miatt nyilvánosságra kell hozni.
— Ha az ügyfél a fenti kivételek valamelyikére hivatkozik, neki kell bizonyítania, hogy a követelmények teljesülnek.

(3) Ez utóbbi esetben az ügyfélnek közvetlenül a nyilvánosságra hozatal előtt tájékoztatnia kell bennünket. A további törvényi titoktartási kötelezettségek változatlanok maradnak.

(4) E titoktartási kötelezettség ügyfél általi vétkes megszegése esetén jogosultak vagyunk 10 000 euró (szavakkal: tízezer euró) összegű kártérítési átalány követelésére; az ügyfél szabadon bizonyíthatja, hogy nem vagy kisebb kárt szenvedtünk. Sikeres bizonyítás esetén csak a ténylegesen keletkezett kár megtérítésére van igény.

(5) Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az egyösszegű kártalanítás helyett vagy kiegészítéseként kimutathatóan magasabb kártérítést követeljünk.

9. § Vegyes: Teljesítés helye, illetékességi hely, alkalmazandó jog, adatkezelés, szerződés nyelve, elválaszthatósági záradék
(1) A teljesítés helye cégünk 09405 Zschopau székhelye.


(2) A velünk fennálló üzleti kapcsolatból eredő összes szolgáltatás teljesítési helye és az illetékesség helye a székhelyünk, ha Ön nem fogyasztó, hanem kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi speciális alap.  Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha Ön nem rendelkezik általános joghatósággal Németországban vagy az EU-ban, vagy ha lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nem ismert a kereset benyújtásának időpontjában. A másik joghatósági hely bíróságához benyújtott fellebbezési jogkör változatlan marad.

(3) A szerződés nyelve a német. Ha a felek más nyelvet is használnak, akkor a megállapodás szerint a német megfogalmazás élvez elsőbbséget.

(4) Ha a jelen általános adásvételi és szolgáltatási feltételek valamely rendelkezése, vagy más szerződés keretein belüli rendelkezés érvénytelenné válik vagy azzá válik, az nem érinti az összes többi rendelkezés vagy szerződés érvényességét.

(5) Ügyfeleinkkel fennálló szerződéses és egyéb jogviszonyaira a német jog vonatkozik, az ENSZ adásvételi egyezményének kivételével.

B. Az áruk szállításának különleges feltételei

1. § Hatály
Az A. szakaszban foglalt általános feltételeken túlmenően az alábbi különleges áruszállítási feltételek érvényesek minden, a vevővel kötött áruszállítási szerződésre, beleértve a szoftvert is.


2. § A szolgáltatások köre
(1) Szállítási biztosítás csak kifejezetten kérésre köthető a szállítandó árukra. A szállítási biztosítást ezután az ügyfél nevére és számlájára kötik.

(2) A tulajdonjog átruházása és a vételi tárgyról való átadás tartozik. A vásárlás tárgyának összeszerelése, telepítése vagy konfigurálása kizárólag abban az esetben tartozik tartozásra, ha erről kifejezetten megállapodnak.
 

3. § Kockázatátadás
Az áru elvesztésének vagy minőségromlásának kockázata az áru kiszállításra történő átadásával száll át a vásárlóra, még akkor is, ha részleges kiszállításra kerül sor. Ha a kiszállítás Vevővel kapcsolatos okokból késik, a kockázat a kiszállításra való készenlétről szóló értesítést követően haladéktalanul átszáll a vevőre.

4. § Felelősség alóli felmentés a nem helyettesíthető tárgyakért
(1) Ha a vevő megbízásából nem helyettesíthető tárgyakat, különösen egyedi gyártású termékeket, funkcionális modelleket vagy prototípusokat állítunk elő, ezek a termékek kizárólag belső kutatási célokra használhatók fel kifejezett hozzájárulásunk nélkül, kereskedelmi célokra azonban nem. A funkcionális modellek olyan termékek, amelyeket az egyes funkciók belső tesztelésére használnak. A prototípus olyan termék, amely egy teljesen működőképes tesztet, előzetes vagy kezdeti mintát képvisel a szerződés megfelelő céljára, amely során a prototípus tulajdonságai a későbbi termékszállításokhoz nem garantáltak, és különösen eltérhet egy későbbi sorozatú termék tulajdonságaitól. .
 

(2) Ha az ügyfél kifejezett hozzájárulásunk nélkül vállalja a kereskedelmi felhasználást, és ennek következtében megsértik a hazai vagy külföldi vagy hatósági biztonsági előírásokat vagy termékfelelősségi szabályokat, az ügyfélnek mentesítenie kell bennünket a megfelelő harmadik felek követelései alól. Hibás felelősség esetén ez azonban csak akkor érvényes, ha az ügyfél hibás. Ha a kár oka az Ügyfél felelősségi körébe tartozik, úgy e tekintetben őt terheli a bizonyítási teher.


5. § Tulajdonjog fenntartása
(1) Az ügyfél a szokásos üzletmenet során szabadon feldolgozhatja és/vagy értékesítheti az általunk szállított árukat, a tulajdonjog fenntartása mellett. Ebben az esetben a következő rendelkezések is érvényesek

(2) Minden kiszállított áru a vételár teljes kiegyenlítéséig, valamint a fennálló üzleti kapcsolatokon belüli áruszállításból eredő és a jövőben felmerülő összes követelése meg nem térüléséig a tulajdonunk marad.

(3) A tulajdonjog fenntartása kiterjed az áruink teljes értékű feldolgozásával, összekeverésével vagy kombinálásával létrejött termékekre, amelyek során gyártónak tekintünk. Harmadik féltől származó áruk feldolgozása, keverése vagy harmadik fél áruval való kombinálása esetén a feldolgozott, vegyes vagy kombinált áru számlaértékének arányában szerzünk közös tulajdont. Ellenkező esetben a keletkezett termékre ugyanaz vonatkozik, mint a tulajdonjog fenntartásával szállított árura.

(4) A Vevő az áru vagy a termék továbbértékesítéséből eredő, harmadik személlyel szemben fennálló követeléseit teljes egészében vagy az előző bekezdés szerinti esetleges társtulajdoni hányadunk összegében biztosítékul ránk engedményezi. A megbízást elfogadjuk. Az engedményezett követelésekre is vonatkoznak az ügyfél fenti 2.1 pontban meghatározott kötelezettségei.

(5) Az ügyfél továbbra is jogosult a követelés behajtására velünk együtt. Vállaljuk, hogy mindaddig nem hajtjuk be a követelést, amíg az ügyfél teljesíti felénk fennálló fizetési kötelezettségét, nem késik, fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelmet nem nyújtottak be, és fizetési képességében egyéb hiányosság nem áll fenn. Ebben az esetben azonban követelhetjük, hogy a megrendelő tájékoztassa az átengedett követeléseket és azok adósait, adjon meg minden, a behajtáshoz szükséges információt, adja át a vonatkozó dokumentumokat, és tájékoztassa az adósokat (harmadik feleket) az engedményezésről.
 

(6) Ha az értékpapírok realizálható értéke több mint 10%-kal meghaladja követeléseinket, az ügyfél kérésére az általunk választott értékpapírt felszabadítjuk.
 

(7) A tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru a biztosított követelések teljes kiegyenlítése előtt nem zálogosítható el harmadik személynek, illetve nem engedményezhető biztosítékul. Az Ügyfél köteles haladéktalanul írásban értesíteni bennünket, ha és amennyiben harmadik fél hozzáfér a hozzánk tartozó árukhoz.

(8) Ha a Vevő szerződésszegően jár el, különösen ha az esedékes vételárat nem fizeti meg, jogunkban áll a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően elállni a szerződéstől és/vagy az áru visszaszolgáltatását követelni. a tulajdonjog fenntartásáról. A visszaküldési felszólítás nem tartalmaz elállási nyilatkozatot; ellenkezőleg, csak az áru visszaküldését vagyunk jogosultak követelni, és fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elállásra. Ha a vásárló az esedékes vételárat nem fizeti meg, ezen jogainkat csak akkor érvényesíthetjük, ha korábban sikertelenül tűztünk ki a vevő részére ésszerű fizetési határidőt, vagy ilyen határidő kitűzése jogszabályi rendelkezések szerint szükségtelen.

(9) A megrendelő köteles a lefoglalt árut gondosan kezelni. Megrendelőnk kérésünkre a tulajdonjog-fenntartás alá eső árut saját költségén megfelelően, csereértéken biztosítania kell tűz-, víz- és lopáskár ellen. Ha karbantartási és ellenőrzési munkák válnak szükségessé, azt a megrendelőnek saját költségén kellő időben el kell végeznie.

(10) Ha a tulajdonjog-fenntartás hatékonysága annak bejegyzésétől függ, pl. az ügyfél országában a nyilvános nyilvántartásokban, akkor jogosultak vagyunk és az ügyfél felhatalmazást ad arra, hogy ezt a bejegyzést az ügyfél költségére elvégezzük. Az ügyfél köteles a regisztrációhoz szükséges összes együttműködési szolgáltatást ingyenesen biztosítani.
 


Használatának feltételei a  forródrót


(1) A forródrót  van  elérhető telefonon vagy e-mailben. A telefon  A forródrót ingyenes. 

(2) Forródrótunkon keresztül a következő telefonszolgáltatásokat nyújtjuk:

- Ügyfeleinktől termékeinkkel kapcsolatos kérdések fogadása.
- Termékeinkkel kapcsolatos tanácsadás, különösen pályázati támogatás formájában.

Eladás, rendelés átvétel vagy egyéb megrendelés általában nem lehetséges a forródróton keresztül, és külön írásos vagy elektronikus megrendelés szükséges a vásárlótól.

(3) A forródrót használatára nincs jogosultság. Fenntartjuk a jogot, hogy a forródrótot bármikor bezárjuk.

(4) Nincs hibaelhárítás a forródróton keresztül
A forródrót csak segítségnyújtásra és telefonos támogatásra szolgál a hibaelhárításhoz.

 

bottom of page